ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm quan trọng nào của Đảng từ sự chỉ đạo góp phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền
  • B. Nắm bắt tình hình thế giới đề ra chủ trương phù hợp
  • C. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù
  • D. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 120, suy luận

  Cách giải:

  Cách mạng tháng Tám để lại những bài học kinh nghiệm sau:

  • Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, kịp thời thay đổi chủ trương chỉ đạo chiến lược cho phù hợp; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
  • Đoàn kết các lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc thống nhất, trên cơ sở liên minh công nông, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù để tiến tới tiêu diệt chúng.
  • Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, kết hợp chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn và thành thị, tiến tới Tổng khởi nghĩa.
  • Đảng luôn kết hợp đấu tranh và xây dựng để ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng và chính trị, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng thành công.

  Trong đó, bài học quan trọng từ sự chỉ đạo của Đảng góp phần đưa đến thắng lợi trong cách mạng tháng Tám là kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền. Nếu thời cơ đến mà không biết chớp thời cơ thì cũng khó đưa đến sự bùng nồ và thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON