YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  After many months of grueling work and painful injuries to her shoulder and back, Susan realized that her dream of swimming the English Channel was unattainable.

  • A. impossible
  • B. realistic
  • C. confused
  • D. unachievable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  unattainable (adj): không thể đạt được

  impossible (adj): không thể                                            realistic (adj): có thể đạt được

  confused (adj): bối rối, lúng túng                                  unachievable (adj): không thể thực hiện được

  => unattainable >< realistic

  Tạm dịch: Sau nhiều tháng làm việc mệt mỏi và bị thương ở vai và lưng, Susan nhận ra rằng giấc mơ bơi ở eo biển Anh của mình là không thể đạt được.

  Chọn B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON