YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  A lot of superstitious practice in a country can be a major impediment to its economic development.

  • A. obstacle 
  • B. assistance
  • C.  impetus
  • D. encouragement

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  impediment (n): trở ngại

  obstacle (n): trở ngại                                                      assistance (n): hỗ trợ

  impetus (n): sự thúc đẩy                                                 encouragement (n): sự khuyến khích

  => impediment = obstacle

  Tạm dịch: Quá nhiều thói mê tín dị đoan ở một quốc gia có thể là một trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế của nó.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA