YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 2: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  _______ the increase in their salaries, many French employees spend Saturday at work. s the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  • A. Despite
  • B. Even if 
  • C. Even though
  • D. In spite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1734

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF