ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.14 trang 11 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.14 trang 11 SBT Vật lý 9

Đặt một hiệu điện thế U=6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1=3Ω; R2=5Ω và R3=7Ω mắc nối tiếp.

a.Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây.

b.Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào là lớn nhất ? Vì sao ? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 3 + 5 + 7 = 15\Omega \)

Do ba điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: 

\(I = {I_1} = {I_2} = {I_3} = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{6}{{15}} = 0,4A\)

b. Hiệu điện thế lớn nhất là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 với hiệu điện thế U3 vì I không đổi nếu R lớn hơn thì U lớn hơn.

Giá trị hiệu điện thế lớn nhất này:

\({U_3} = {I_3}.{R_3} = 0,4.7 = 2,8V\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 11 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1