ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.15 trang 12 SBT Vật lý 9

Bài tập 4.15 trang 12 SBT Vật lý 9

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1 = 4Ω, R= 5Ω.

a. Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3.

b. Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Khi K mở: mạch gồm \({R_1};{R_2};{R_3}\) nối tiếp với nhau.

Khi K đóng: mạch gồm R1 nối tiếp R2

Ta có:

\(\begin{array}{l} {I_d} = 3{I_m} \Leftrightarrow \frac{{{U_1}}}{{{R_{td.den}}}} = 3\frac{{{U_2}}}{{{R_{td.mach}}}}({U_1} = {U_2} = U)\\ \Leftrightarrow \frac{1}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{3}{{{R_1} + {R_2} + {R_3}}}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{{4 + 5}} = \frac{3}{{4 + 5 + {R_3}}} \Rightarrow {R_3} = 18{\rm{\Omega }} \end{array}\)

b. Khi K mở: mạch gồm \({R_1};{R_2};{R_3}\) nối tiếp với nhau.

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 4 + 5 + 18 = 27{\rm{\Omega }}\)

Số chỉ của Ampe kế là:

\(I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{5,4}}{{27}} = 0,2A\)

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.15 trang 12 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1