YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 8

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 8

Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu.

B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.

C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu.

D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Vì nếu lấy toa tàu làm mốc thì đầu tàu đứng yên chứ không chuyển động so với toa tàu.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 4 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1