YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C1, C2, C3, C4, C5 trang 21 SGK Vật lý 6

Giải bài C1, C2, C3, C4, C5 tr 21 sách GK Lý lớp 6

Bố trí các thí nghiệm và trả lời các câu hỏi.

C1: Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

Hình 6.1 bài C1 trang 21 SGK Vật lí lớp 6

C2: Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

Hình 6.2 bài C2 trang 21 SGK Vật lí lớp 6

C3

Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).

Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.

Hình 6.3 bài C3 trang 21 SGK Vật lí lớp 6

C4

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)................. làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)........Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)............ làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)..

- Lực hút

- Lực đẩy

- Lực kéo

- Lực ép

 

 

C5: Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C1, C2, C3,

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C1:

  • Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy.

  • Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C2:

  • Khi ta kéo xe lăn để lò xo dãn ra, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực kéo.

  • Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3:

  • Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C4:

a) (1) - lực đẩy;                               (2) - lực ép;

b) (3) - lực kéo;                               (4) - lực kéo;

c) (5) - lực hút;

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C5:

  • Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm hình 6.3 SGK có phương dọc theo trục của thanh nam châm, có chiều hướng từ quả nặng về phía nam châm.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C1, C2, C3, C4, C5 trang 21 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON