ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34.9 trang 100 SBT Vật lý 12

Giải bài 34.9 tr 100 sách BT Lý lớp 12

Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là P = 10 W. Đường kính của chùm sáng là d = 1 mm. Bề dày của tấm thép là e = 2 mm. Nhiệt độ ban đầu là t0 = 30oc.

a) Tính thời gian khoan thép.

b) Tại sao nói kết quả tính được ở trên chỉ là gần đúng ?

Khối lượng riêng của thép : ρ = 7800kg/m3.

Nhiệt dung riêng của thép : C = 448 J/(kg.K).

Nhiệt nóng chảy riêng của thép : λ = 270kJ/kg.

Điểm nóng chảy của thép : Tc = 1535oc. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Thể tích thép cần nấu chảy : 

\(V = \frac{{\pi {d^2}e}}{4} = \frac{{\pi {{.10}^{ - 6}}{{.2.10}^{ - 3}}}}{4} = 1,{57.10^{ - 9}}\)

Khối lượng thép cần nấu chảy :

m = VP = 1,57.10-9.7 800 = 122.46.10-7 kg.

Nhiệt lượng cần thiết để đưa khối thép lên điểm nóng chảy :

Q1 = mc(Tc - t0) = 122,46.10-7.448(1535 - 30) ⇒ Q1 = 8,257 J

Nhiệt lượng cần thiết để chuyển khối thép từ thể rắn sang thể lỏng ở điểm nóng chảy .

Q2 = mλ = 122,46.10-7.270.103 = 3,306 J

Nhiệt lượng cần để nấu chảy thép :

Q = Q1 + Q2 = 8,257 + 3,306 = 11,563 J

Thời gian khoan thép :

\(t = \frac{Q}{P} = \frac{{1,1563}}{{10}} = 1,1563s = 1,16s\)

b) Thực ra, ta còn phải tốn rất nhiều nhiệt lượng để làm nóng một phần tấm thép xung quanh lỗ khoan và nhiệt lượng làm nóng môi trường xung quanh.

Do đó số liệu ở trên chỉ là gần đúng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.9 trang 100 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1