• Câu hỏi:

  Một dây tải điện ở \(20^oC\) có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến \(50^oC\) về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là \(\alpha  = 1,{5.10^ - }^6{K^ - }^1\)

  • A. 0,31m
  • B. 0,62m
  • C. 0,22m
  • D. 0,44m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Độ tăng chiều dài của thanh khi nhiệt độ tăng đến \(50^oC\) là ∆l

           \(\Delta l = l_2 - l_1 = l_1\alpha (t_2- t_1)\)

           \(\Delta l = 1800. 11,5. 10-6 (50^o -20^o) = 0,62m.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC