YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 34 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 34 về Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
  • C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.
  • D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.
  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
  • D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • A. Có dạng hình học xác định.
  • B. Có cấu trúc tinh thể.
  • C. Có tính dị hướng.
  • D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • A. Chất rắn có cấu trúc tinh thể gọi là chất rắn kết tinh.
  • B. Là các chất rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng
  • C. Là các chất rắn đa tinh thể có tính dị hướng
  • D. Là các chất rắn  được cấu tạo từ nhiều loại hạt
  • A. Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí.
  • C. Chất rắn vô định hình là các chất  có cấu trúc tinh thể.
  • D. Chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định
  • A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.
  • B. đứng yên tại những vị trí xác định.
  • C. chuyển động hỗn độn không ngừng. 
  • D. chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.
  • A.  tinh thể thạch anh.
  • B.  tinh thể muối ăn.
  • C.  tinh thể kim cương. 
  • D.  tinh thể than chì
  • A. cấu trúc tinh thể không giống nhau.
  • B. bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.
  • C.  loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau. 
  • D. kích thước tinh thể không giống nhau.
  • A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
  • C.

   Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

  • D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.
  • A. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • B. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C. Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
  • D. Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định, vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON