Tiếng Anh Lớp 11 Unit 9: The post office - Bưu chính viễn thông

 • Unit 9: The post office - Reading

  Unit 9: The post office - Reading
  Bài học Unit 9 The post office phần Reading hướng dẫn các em kỹ năng đọc chi tiết để nắm vững những thông tin về các dịch vụ trong ngành bưu chính.

  16 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 9: The post office - Speaking

  Unit 9: The post office - Speaking
  Bài học Unit 9 The post office phần Speaking hướng dẫn các em biết cách hỏi đáp về cách sử dụng những dịch vụ của bưu điện. Bên cạnh đó, bài học còn cung cấp cho các em những từ vựng mô tả quá trình đăng ký dịch vụ bưu chính viễn thông.

  Xem chi tiết

 • Unit 9: The post office - Listening

  Unit 9: The post office - Listening
  Bài học Unit 9 The post office phần Listening hướng dẫn các em nghe và trả lời câu hỏi về sự phát triển của mạng lưới điện thoại Việt Nam. Qua đó giúp các em tóm tắt lại bài bằng nghe kỹ năng viết và nói.

  Xem chi tiết

 • Unit 9: The post office - Writing

  Unit 9: The post office - Writing
  Bài học Unit 9 The post office phần Writing hướng dẫn các em viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng hoặc thất vọng về dịch vụ bưu điện.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 9: The post office - Language Focus

  Unit 9: The post office - Language Focus
  Bài học Unit 9 The post office phần Language Focus giúp các em ôn tập lại điểm ngữ pháp về mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

  30 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 9: The post office - Vocabulary

  Unit 9: The post office - Vocabulary
  Bài học Unit 9 The post office phần Vocabulary cung cấp toàn bộ từ vựng liên quan trong bài học về chủ đề bưu chính viễn thông. Qua đó, giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu khi học bài.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Test Yourself C Unit 7 - 9 English 11

  Test Yourself C Unit 7 - 9 English 11
  Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 7 đến bài 9 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

  40 trắc nghiệm

  Xem chi tiết