Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 Bài dịch Reading The post office


Bài học Unit 9 The post office phần Reading hướng dẫn các em kỹ năng đọc chi tiết để nắm vững những thông tin về các dịch vụ trong ngành bưu chính.

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 9 Lớp 11

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 1. How far is it from your home to the nearest post office? (Từ nhà em đến bưu điện gần nhất là bao xa?)
 2. How often do you go to the post office? What for? (Bao lâu em đến thư viện một lần? Để làm gì?)
 3. What services do you think the post office offers? (Theo em thì bưu điện có những dịch vụ gì?)

Guide to answer

 1. It is near 1km from my home to the nearest post office.
 2. I go to the post office once a month to buy Television Magazines. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces.
 3. I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

2. While You Read Unit 9 Lớp 11

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Unit 9 Reading Task 1

Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to the italicised word. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

1. Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. large            B. beautiful            C. cramped                 D. open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. helpful         B. rude                   C. friendly                  D. open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. rapid               B. hurried            C. careful                     D. slow

4. If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine.

A. unique           B. outdated            C. changed                  D. imaginative

Guide to answer

 1. C (spacious: có không gian rộng >< cramped: chật hẹp)
 2. B (courteous: lịch sự, nhã nhặn >< rude: khiếm nhã)
 3. D (speedy: nhanh chóng >< slow: chậm chạp)
 4. C (original: nguyên thủy >< changed: thay đổi)

Unit 9 Reading Task 2

Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

 1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)
 2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Những dịch vụ nào có ở bưu điện Thanh Ba?)
 3. According to the text, what are the three different ways of sending a letter? (Theo bài đọc, ba cách gửi thư khác nhau là gì?)
 4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được dùng làm gì?)
 5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house? (Bạn sẽ phải làm gì nếu bạn muốn người ta đem tạp chí đến tận nhà?)

Guide to answer

 1. Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.
 2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.
 3. They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS).
 4. It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.
 5. You will have to subscribe to your favorite newspapers and magazines.

Unit 9 Reading Task 3

Find evidence in text to support these statements. (Tìm chứng cứ trong đoạn văn để hỗ trợ các phát biểu này.)

 1. You cannot  make a phone call at Thanh Ba Post Office at 10 p.m. (Bạn không thể gọi điện thoại ở bưu điện Thanh Ba lúc 10h tối.)
 2. You can save some money if you send a parcel which is under 15kg. (Bạn có thể tiết kiệm một số tiền nếu bạn gửi một kiện hàng dưới 15kg.)
 3. The post office offers a special mail service which is particularly fast. (Bưu điện có dịch vụ thư tín đặc biệt gửi rất nhanh chóng.)
 4. Your relatives do not have to wait till tomorrow to get the money you send them today. (Những người thân của bạn không cần phải chờ đợi đến ngày mai để nhận tiền mà bạn gửi từ hôm nay.)

Guide to answer

 1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.
 2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.
 3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.
 4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

3. After You Read Unit 9 Lớp 11

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

 1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? (Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)
 2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)

Guide to answer

 1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can't feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn't only sent quickly but also securely.
 2. I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

4. Phần dịch Reading Unit 9 Lớp 11

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Bài tập minh họa

Read the passage carefully, then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

THE POSTAGE STAMP

Before the invention of the postage stamp, it was difficult- to send a letter to another country. The sender paid for the letter to travel in his or her own country. Then the person in other country paid for that part of the trip. If the letter crossed several coutries, the problem was worse.

Rowland Hill, a British teacher, had the idea of a postage stamp with glue on the back. The British post office made the first stamps in 1840. They were the Penny Black and the Twopence Blue. A person bought a stamp and put it on a letter. The post office delivered the letter. When people received letters, they didn't- have to pay anything. The letters were prepaid.

Postage stamps became popular in Great Britain immediately.

Other countries started making their own postage stamps very quickly.

There were still problems with international mail. Some countries did not want to accept letters with stamps from another country. Finally, in 1874 a German organized the Universal Postal System. Each country in the UPS agree to accept letters with prepaid postage from the other members. Today the offices of the UPS are in Switzerland, almost every country in the world is a member of this organization. It takes care of any international mail problems.

Today post offices in the every country sell beautiful stamps. Collecting stamps is one of the most popular hobbies in the world, and every stamp collector knows about the Penny Black and the Twopence Blue.

 1. Before postage stamps, two people paid-for letters to travel in two countries.                                                                 
 2. A teacher invented the postage stamp.       
 3. The first two stamps were colored black and blue. 
 4. A stamp shows that the postage is prepaid.                         
 5. Postage stamps solved all mail problems immediately.
 6. Members of the UPS accept prepaid letters from other countries.
 7. Stamp collecting is a popular hobby.

Key

1 2 3 4 5 6 7
T T T T F F T

Correct false sentences

5. Postage stamps became popular in Great Britain immediately.

6. Each country in the UPS agree to accept letters with prepaid postage from the other members.

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn