YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 30 tr 50 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\);

b) \(x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \( \dfrac{3}{2x+6}-\dfrac{x-6}{2x^{2}+6x}\) (ĐKXĐ:\(x\ne 0; x\ne -3\))

\( =\dfrac{3}{2(x+3)}+\dfrac{-(x-6)}{2x(x+3)}\)

\(=\dfrac{{3x}}{{2x(x + 3)}}+\dfrac{-x+6}{2x(x+3)}\)

\( =\dfrac{3x-x+6}{2x(x+3)}=\dfrac{2x+6}{2x(x+3)}\)

\(=\dfrac{{2(x + 3)}}{{2x(x + 3)}}=\dfrac{1}{x}\) 

b) \( x^{2}+1-\dfrac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\) (ĐKXĐ:\(x\ne 1; x\ne -1\))

\( =x^{2}+1+\dfrac{-(x^{4}-3x^{2}+2)}{x^{2}-1}\)

\( = \dfrac{{\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {{x^2} - 1} \right)}}{{{x^2} - 1}} + \dfrac{{ - {x^4} + 3{x^2} - 2}}{{{x^2} - 1}}\)

\( =\dfrac{(x^{2}+1)(x^{2}-1)-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\) 

\( =\dfrac{x^{4}-1-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\)

\( =\dfrac{3x^{2}-3}{x^{2}-1}=\dfrac{3(x^{2}-1)}{x^{2}-1}=3\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON