YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 29 tr 50 sách GK Toán 8 Tập 1

Làm tính trừ các phân thức sau:

a) \(\frac{4x-1}{3x^{2}y}-\frac{7x-1}{3x^{2}y}\);

b) \(\frac{4x+5}{2x-1}-\frac{5-9x}{2x-1}\);

c) \(\frac{11x}{2x-3}-\frac{x-18}{3-2x}\);                    

d) \(\frac{2x-7}{10x-4}-\frac{3x+5}{4-10x}\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\( \dfrac{4x-1}{3x^{2}y}-\dfrac{7x-1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-(7x-1)}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1}{3x^{2}y}+\dfrac{-7x+1}{3x^{2}y}\)

\( =\dfrac{4x-1-7x+1}{3x^{2}y}\) \( =\dfrac{-3x}{3x^{2}y}=-\dfrac{1}{xy}\).

Câu b:

\( \dfrac{4x+5}{2x-1}-\dfrac{5-9x}{2x-1}\) \( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-(5-9x)}{2x-1}\)\( =\dfrac{4x+5}{2x-1}+\dfrac{-5+9x}{2x-1}\)

\( =\dfrac{4x+5-5+9x}{2x-1}= \dfrac{13x}{2x-1}\)

Câu c:

\( \dfrac{11x}{2x-3}-\dfrac{x-18}{3-2x}\) \( =\dfrac{11x}{2x-3}+\left(-\dfrac{x-18}{3-2x}\right)\)\( =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{-(3-2x)}\)

\( =\dfrac{11x}{2x-3}+\dfrac{x-18}{2x-3}\) \( =\dfrac{11x+x-18}{2x-3}\)

\( =\dfrac{12x-18}{2x-3}=\dfrac{{6\left( {2x - 3} \right)}}{{2x - 3}}=6\)

Câu d:

\( \dfrac{2x-7}{10x-4}-\dfrac{3x+5}{4-10x}\) \( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\left(-\dfrac{3x+5}{4-10x}\right)\)\( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{-(4-10x)}\)

\( =\dfrac{2x-7}{10x-4}+\dfrac{3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{2x-7+3x+5}{10x-4}\)\( =\dfrac{5x-2}{2(5x-2)}=\dfrac{1}{2}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 50 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON