ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 6 Phép trừ các phân thức đại số

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 6 về Phép trừ các phân thức đại số online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Muốn trừ phân thức \(\frac{A}{B}\,\) cho phân thức \(\frac{C}{D}\) ta lấy A -C, B - D
  • B. Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng  của chúng bằng 0
  • C. \(\frac{A}{B} = \frac{{ - A}}{{ - B}} = - \frac{A}{B}\)
  • D.  Muốn trừ hai phân thức khác mẫu thức, ta quy đồng mẫu hai phân thức sau đó lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu
  • A. \(\frac{{ - 4x - 2}}{5}\)
  • B. \(\frac{{ - 4x + 2}}{5}\)
  • C. \(\frac{{10x + 2}}{5}\)
  • D. \(\frac{{10x - 2}}{5}\)
   
   
  • A. \(\frac{n}{{n + 1}}\,\)
  • B. \(\frac{1}{{n\left( {n + 1} \right)}}\)
  • C. \(\frac{{n + 1}}{n}\)
  • D. \(\frac{{n - 1}}{{n\left( {n + 1} \right)}}\)
  • A. \( - \frac{1}{6}\,\,\)
  • B. \(\, - \frac{1}{3}\,\)
  • C. \(\, - \frac{1}{5}\,\)
  • D. \(\, - \frac{2}{5}\)
  • A. \(\frac{{32}}{{{x^{32}} - 1}}\)
  • B. \(\frac{{32}}{{{x^{16}} + 1}}\)
  • C. \(\frac{{32{x^{16}}}}{{{x^{32}} - 1}}\)
  • D. \(\frac{{32{x^{16}}}}{{{x^{16}} - 1}}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1