YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 15 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy.

b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Hình chữ nhật ABCD đã cho có diện tích là SACBD = 3.5 = 15 (cm2).

- Hình chữ nhật có kích thước 1cm x 12cm có diện tích là 12cm2 và chu vi là ( 1+12).2 = 26(cm) (có 26>15).

- Hình chữ nhật có kích thước 2cmx7cm co diện tích là 14cm2 và chu vi là (2+7).2 = 18(cm) (có 18 > 15).

Như vậy, vẽ được nhiều hình chữ nhật có diện tích bé hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật  ABCD cho trước.

Câu b:

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) đã cho là: 

           \((5+3).2 = 16 \,(cm)\)

Cạnh hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) là:

            \(16 : 4 = 4\,(cm).\)

Diện tích hình vuông này là \(4.4 = 16 ({cm^2})\) 

Vậy \({S_{hcn}} < {S_{hv}}\)

Vẽ được một hình vuông như vậy.

+) Tổng quát:  Giả sử hình chữ nhật có các kích thước là \(a, b\). Khi đó: 

- Diện tích của hình chữ nhật đó là: \(ab\)

- Chu vi hình chữ nhật đó là: \(2.(a+b)\) 

- Cạnh của hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật là: \(\dfrac{{2.(a + b)}}{4}=\dfrac{{a + b}}{2}\)

Vậy diện tích hình vuông đó là: \({\left( {\dfrac{{a + b}}{2}} \right)^2}\)

Ta có:

\({\left( {\dfrac{{a + b}}{2}} \right)^2} = \dfrac{{{{\left( {a + b} \right)}^2}}}{4} \)\(\,= \dfrac{{{a^2} + 2{\rm{a}}b + {b^2}}}{4}\)\( = \dfrac{{{{\left( {a - b} \right)}^2} + 4{\rm{a}}b}}{4} \)\(\,= \dfrac{{{{\left( {a - b} \right)}^2}}}{4} + ab \ge ab\)

( vì \(\dfrac{{{{\left( {a - b} \right)}^2}}}{4} \ge 0\) với mọi \(\,a,\,b\))

Vậy trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 15 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 16 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 17 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 18 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 19 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 20 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 21 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 22 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 23 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 24 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 15 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 16 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 17 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 18 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 19 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 20 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 21 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 22 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 23 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 24 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON