ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào:

a) Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng không thay đổi?

b) Chiều rộng giảm 2 lần, chiều dài không thay đổi?

c) Chiều dài và chiều rộng đều tăng 4 lần?

d) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 8 lần?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật S = ab thì diện tích của hình chữ nhật tỉ lệ thuận với chiếu dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Gọi chiều dài-hình chữ nhật là a, chiều rộng là b, diện tích là S, chiếu dài mới a', chiều rộng b', diện tích S'.

a) Nếu a' = 3a, b' = b => S' = a'.b' = 3ab = 3S. Diện tích hình mới bằng 8 lần diện tích hình đã cho.

b) Nếu b' = \(\frac{1}{2}\) b, a' = a => S' =a'.b' = a. \(\frac{1}{2}\) b = \(\frac{1}{2}\) ab = \(\frac{1}{2}\) S

Diện tích hình mới bằng một nửa diện tích hình đã cho.

c) Nếu a' = 4a, b' = 4b => S' = a'.b' = 4a.4b = 16ab = 16S

Diện tích hình mới bằng 16 lần diện tích hình đã cho.

d) Nếu a' = 4a, b' = \(\frac{1}{3}\) b => S' = a'.b' = 4a.\(\frac{1}{3}\) b = \(\frac{4}{3}\) ab = 4/3 S.

Diện tích hình mới bằng \(\frac{4}{3}\) diện tích hình đã cho.

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1