YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 49 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 49 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

a) \(y = x^2 - 3x + 2\);                b) \(y = - 2x^2 + 4x - 3\);

c) \(y = x^2 - 2x\);                        d) \(y = - x^2 + 4\). 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Ta có: a = 1, b=-3,c=2

Hoành độ đỉnh: \({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} \Rightarrow {y_0} =  - \frac{1}{4}\)

Vậy đỉnh  

\(x = 0 \Rightarrow y = 2:\) (P) cắt trục tung tại điểm A(0;2)\(I\left( {\frac{3}{2}; - \frac{1}{4}} \right)\)

\(y = 0 \Rightarrow {x^2} - 3x + 2 = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 1\\x = 2\end{array} \right.\)

(P) cắt trục hoành tại B(1;0) và C(2;0).

Câu b:

a=-2, b=4, c=-3

\({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} = 1 \Rightarrow {y_0} =  - 1\)

Đỉnh I(1;-1), giao điểm với trục tung A(0;-3). (P) không cắt trục hoành.

Câu c:

Đỉnh I(1;-1), cắt trục tung tại O(0;0), cắt trục hoành tại O(0;0) và B(2;0).

Câu d:

Đỉnh I(0;4) cắt trục tung tại A(0;4), cắt trục hoành tại B(2;0) và C(-2;0).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 49 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON