AMBIENT

Trắc nghiệm đại số 10 bài 3: Hàm số bậc hai

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. -1
  • B. 1
  • C. 5
  • D. -5
  • A. \(y = 4{x^2}-3x{\rm{ }} + 1\)
  • B. \(y = - {x^2} + \frac{3}{2}x + 1\)
  • C. \(y = -2{x^2} + 3x + 1\)
  • D. \(y = {x^2} - \frac{3}{2}x + 1\)
  • A. y giảm trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)
  • B. y giảm trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)
  • C. y tăng trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)
  • D. y tăng trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)
  • A. \(y = \sqrt 2 {x^2} + 1\)
  • B. \(y = - \sqrt 2 {x^2} + 1\)
  • C. \(y = \sqrt 2 {\left( {x + 1} \right)^2}\)
  • D. \(y = - \sqrt 2 {\left( {x + 1} \right)^2}\)
  • A. y tăng trên \(\left( {0;\, + \infty } \right)\)
  • B. y giảm trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\)
  • C. Đồ thị của y có đỉnh I(1;0)
  • D. y tăng trên \(\left( {2;\, + \infty } \right)\)
 • Câu 6:

  Bảng biến thiên của hàm số \(y = - 2{x^2} + 4x + 1\) là bảng nào sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 7:

  Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? 

  • A. \(y = - {\left( {x + 1} \right)^2}\)
  • B. \(y = - {\left( {x - 1} \right)^2}\)
  • C. \(y = {\left( {x + 1} \right)^2}\)
  • D. \(y = {\left( {x - 1} \right)^2}\)
  • A. \(y = - {x^2} + 2x\)
  • B. \(y = - {x^2} + 2x - 1\)
  • C. \(y = {x^2} - 2x\)
  • D. \(y = {x^2} - 2x + 1\)
 • Câu 9:

  Parabol \(y = a{x^2} + bx + 2\)  đi qua hai điểm M(1;5) và N(-2;8) có phương trình là:

  • A. \(y = {x^2} + x + 2\)
  • B. \(y = {x^2} + 2x + 2\)
  • C. \(y = 2{x^2} + x + 2\)
  • D. \(y = 2{x^2} + 2x + 2\)
 • Câu 10:

  Cho Parabol \(y = \frac{{{x^2}}}{4}\) và đường thẳng \(y = 2x - 1\). Khi đó:

  • A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.
  • B. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2;2)
  • C. Parabol không cắt đường thẳng.
  • D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là (-1;4)
AMBIENT
?>