Trắc nghiệm Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 13 về Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ngăn chặn các truy cập không được phép
  • B. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng
  • C. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn
  • D. Khống chế số người sử dụng CSDL
  • A. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lưu biên bản.
  • B. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật khẩu.
  • C. Nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản.
  • D. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; lưu biên bản.
  • A. Chỉ quan tâm bảo mật dữ liệu
  • B. Chỉ quan tâm bảo mật chương trình xử lí dữ liệu
  • C. Quan tâm bảo mật cả dữ liệu và chương trình xử lí dữ liệu 
  • D. Chỉ là các giải pháp kĩ thuật phần mềm
  • A. Bảo mật hạn chế được thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn
  • B. Có thể thực hiện bảo mật bằng giải pháp phần cứng
  • C. Hiệu quả của bảo mật chỉ phụ thuộc vào hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng
  • D. Hiệu quả bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng
  • A. Phân các quyền truy cập đối với người dùng
  • B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL
  • C. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống
  • D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống
  • A. Người dùng
  • B. Người viết chương trình ứng dụng
  • C. Người quản trị CSDL
  • D. Lãnh đạo cơ quan
  • A. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL
  • B. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy cập khác nhau để khai thác dữ liệu cho các đối tượng người dùng khác nhau
  • C. Mọi người đều có thể truy cập, bổ sung và thay đổi bảng phân quyền
  • D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai cho mọi người biết
  • A. Người quản trị
  • B. CSDL
  • C. Hệ quản trị CSDL
  • D. Người đứng đầu tổ chức
  • A. Đọc dữ liệu
  • B. Xem, bổ sung, sửa, xóa và không truy cập dữ liệu
  • C. Thêm dữ liệu
  • D. Xem, sửa, bổ sung và xóa dữ liệu
  • A. Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống
  • B. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống
  • C. Lưu lại các yêu cầu tra cứu hệ thống
  • D. Nhận diện người dùng để cung cấp dữ liệu mà họ được phân quyền truy cập