YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 12 phần Writing - Deserts

Bài tập Writing Unit 9 tiếng Anh 12 rèn luyện kỹ năng xây dựng câu từ những từ và cụm từ cho sẵn. Thông qua bài tập thực hành này giúp các em mở rộng vốn câu từ để phát triển kỹ năng viết được hiệu quả nhất!

Song song với việc làm thực hành trực tuyến để kiểm tra kiến thức bản thân, các em có thể tham khảo thêm video hướng dẫn bài tập trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 12 dưới đây.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. The Arabian Desert, is third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula. 
  • B. The Arabian Desert, that is third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.
  • C. The Arabian Desert, third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.
  • D. The Arabian Desert, third-largest in the world, therefore, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.
  • A. It is the sandiest of all deserts, with no river flows through and originates from it.
  • B. It is the sandiest of all deserts. No river flows through or originates from it.
  • C. It is the sandiest of all deserts, but no river flows through or originates from it.
  • D. It is the sandiest of all deserts. Therefore, no river flows through or originates from it.  
  • A. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and two-year droughts are not uncommon.
  • B. As Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and two year droughts are not uncommon.
  • C. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, which makes two year droughts are not uncommon.
  • D. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and however two year droughts are not uncommon.
  • A. The desert today is characterized with 700 - foot - high dunes but giant sand mountains.
  • B. The desert today is characterized by 700 - foot - high dunes and giant sand mountains.
  • C. The desert today is characterized by 700 - foot - high dunes and however giant sand mountains.
  • D. The desert today which is characterized by 700 - foot - high dunes and giant sand mountains.
  • A. The first white man traversed this desert was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • B. The first white man traversed this desert and was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • C. The first white man to traverse this desert he was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • D. The first white man to traverse this desert was H. St.John Philby, in the 1930s.  

 

YOMEDIA