Test Yourself D Unit 9 - 10 lớp 12 Tiếng Anh lớp 12

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Test Yourself D Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 9 và bài 10 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 116

Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và hoàn thiện bản ghi chú với không quá 3 từ.)

 

FACTS ABOUT THE PANDA

Habitat: (0) lives in high mountains in China

Food: mainly (1) ……………………….

Eating time: (2)………………………hours a day

Number: about (3)……………….in the wild and 100 in captivity

Cubs: more than (4)…………………die after birth

Solution: (5)……………………….

 

Guide to answer Listening Test Yourself D English 12

FACTS ABOUT THE PANDA

Habitat: (0) lives in high mountains in China

Food: mainly (1) bamboo shoots, leaves

Eating time: (2) 12 hours a day

Number: about (3) 600 in the wild and 100 in captivity

Cubs: more than (4)  half die after birth

Solution: (5)  cloning (the panda)

Tapescript Listening Test Yourself D English 12

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world's rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend 12 hours a day doing it.

Pandas are extremely endangered today. There are only about 600 of these black-and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low: more than half of them die shortly after birth. Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to save this animal.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself D

Ở những ngọn núi sương mù phía tây nam Trung Quốc trong những rừng tre cao dày đặc là nơi sinh sống của một trong những động vật có vú hiếm nhất thế giới: gấu trúc. Gấu trúc ăn chủ yếu đọt măng và lá. Đôi khi chúng ăn các loại thực vật khác, cá hoặc động vật nhỏ. Gấu trúc ăn nhanh và rất nhiều. Chúng dành 12 tiếng một ngày để làm việc đó.

Ngày nay gấu trúc đang bị đe dọa nguy. Chỉ có khoảng 600 con gấu đen trắng trong tự nhiên và một trăm con bị giam nhốt. Một trong những lý do tỷ lệ sống sót của con cái rất thấp là hơn một nửa trong số chúng chết ngay sau khi sinh. Chính phủ Trung Quốc đang xem xét nhân bản gấu trúc trong việc nỗ lực cứu loài vật này.

2. Reading - Trang 116-117

Read the passage and decide if the following statements are True (T) or false (F) or not mentioned. (Đọc đoạn văn và xác định những câu nói đúng (T) hay sai (F) hay không được đề cập (NM).)

 1. There are now about 3 to 5 million elephants in Africa.
 2. Elephants are hunted because they have nowhere to hide.             
 3. During the late 1970s and early 1980s, the number of elephants decreased sharply.
 4. Nowadays, elephants are found only in certain countries in the world.
 5. Since 1989, the trade in ivory has been prohibited all over the world.

Guide to answer Reading Test Yourself D English 12

 1. There are now about 3 to 5 million elephants in Africa. (F) ---> There may have been at least 3-5 million elephants in Africa.
 2. Elephants are hunted because they have nowhere to hide. (NM)            
 3. During the late 1970s and early 1980s, the number of elephants decreased sharply.(T)
 4. Nowadays, elephants are found only in certain countries in the world. (T)
 5. Since 1989, the trade in ivory has been prohibited all over the world. (T)

​Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself D Tiếng Anh 12

Rất khó biết ngày xưa có bao nhiêu con voi sống ở lục địa này, nhưng có lẽ có ít nhất 3-5 triệu con ở Phi châu vào đầu thế kỉ 20. Người ta luôn săn voi để lấy thịt, da và ngà. Khi dân số tăng và vũ khí trở nên tiến bộ hơn, loài voi phải đứng trước mối đe dọa lớn hơn. Vào cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 số lượng voi đã giảm khủng khiếp vì việc săn trộm tăng. Người ta ước tính rằng hiện nay có khoảng 500.000 con voi và chúng đang sống ở một số ít quốc gia. Lệnh cấm mua bán ngà voi trên khắp thế giới đã được ban hành năm 1989. Nhờ những hành động kịp thời, một số quần thể voi, đặc biệt những đàn voi ở Nam Phi, đã phục hồi suốt thập kỉ vừa qua. Tuy nhiên, vô số mối đe dọa vẫn còn với voi Phi châu.

3. Grammar - Trang 117

Complete the sentences with "must, mustn’t or needn't". (Điền các câu với must, mustn't hoặc needn’t)

 1. DOCTOR: You……….go on a diet; but you …………..eat sensibly and you…………. overeat.
 2. ZOO NOTICE: Visitors……………. feed the animals.
 3. TEACHER: You…………………. read the whole book but you…………. read the first four chapters
 4. RAILWAY NOTICE: Passengers……………..walk on the line
 5. SCHOOL NOTICE: The lifts…………… be used in case of fire.
 6. DOCTOR: You ……………. take more than two of these pills at once. Three might be fatal.
 7. DOCTOR (to patient’s wife): If the pain has gone, he .......... take any more of these.

Guide to answer Grammar Test Yourself D English 12

 1. DOCTOR: You needn't go on a diet; but you must eat sensibly and you mustn't overeat.
 2. ZOO NOTICE: Visitors mustn't feed the animals.
 3. TEACHER: You needn't read the whole book but you must read the first four chapters.
 4. RAILWAY NOTICE: Passengers mustn't walk on the line
 5. SCHOOL NOTICE: The lifts mustn't be used in case of fire.
 6. DOCTOR: You mustn't take more than two of these pills at once. Three might be fatal.
 7. DOCTOR (to patient’s wife): If the pain has gone, he need't take any more of these.

4. Writing - Trang 117

Study the information about rhinos, then write a paragraph describing the animal and suggest possible solutions to protect them from extinction. (Nghiên cứu thông tin về tê giác, sau đó viết một đoạn văn mô tả con thú và đề nghị những biện pháp có thể được để bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng.)

 • Habitat: Grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.
 • Population: About 17,000
 • Height: 1.2 to 1.8 m
 • Weight: 1.000 to 3.000 kg
 • Food: Grass and plants
 • Life span: About 40 years
 • Reason for decline: Habitat destruction and illegal hunting

Guide to answer Writing Test Yourself D English 12

Rhinos are one of  the endangered animals that are on the verge of extinction. Rhinos are large animals and need a lot of space to live in. Now people can find them in grasslands, tropical and sub-tropical forests in Africa and southern Asia. A rhino is about from 1,2 to 1,8 meters high and weighs from 1,000 to 3,000 kg. Their main food is grass and plants. A rhino's average lifespan is about 40 years.

It is estimated that there are now about 17.000 rhinos in the world. But there is a great decline in the population of rhinos due to the hunting and poaching, and especially their habitat destruction.

World Wildlife Fund has been working to conserve rhinos for over 40 years. It has launched rhino conservation projects to protect this species from extinction by translocating rhinos to the conservancy run by local communities.

Lời kết

Vây là các em đã được ôn tập bài học unit 9 và unit 10 qua phần thực hành Test Yourself D chương trình Tiếng Anh lớp 12. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm do Mod Tiếng Anh HỌC247 biên soạn. Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Sau bài học ôn tập này các em chuyển qua bài học mới Unit 11 Books - Reading. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

Được đề xuất cho bạn