YOMEDIA
NONE

Bài tập 27 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 tr 41 sách BT Sinh lớp 10

Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây?

A. ADN.                             

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 

D. Lipit 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của Prôtêin.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 41 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON