YOMEDIA

Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 tr 85 sách BT Sinh lớp 10

Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 • Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào: 

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + Q)

 • Phương trình có sự thay đổi số ôxi hoá của cacbon và ôxi:

C0 -> C+4 + 4e

O20 + 4e -> 0-2

C6H12O6 là chất cho êlectron nên nó là chất khử.

O2 là chất nhận êlectron nên nó là chất ôxi hoá. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 85 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Quý Lê

  1. nêu các đặc tính của enzim

  2. vì sao ăn đồ chua mau đói bụng ( em chỉ biết liên quan đến độ PH j đó)

  3. vì sao hô hấp nôi bào được giải phóng dần qua tường giai đoạn

  4. giải thích vì sao hoạt động hô hấp nội bào của rễ liên quan đến khả năng lấy nước và khoáng va khả năng tổng hợp axit amin của TV

  5. giải thích nguồn gốc Oxi nước tạo ra trong quang hợp

  6. Giải thích quang hợp có vai trò quang trọng trong chu trình tuần hoàn vật chất và năng lượng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA