YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 108 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 108 sách GK Sinh lớp 10

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

- Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt.

- Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)

- Môi trường c gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ.

Sau khi nuôi ở tủ ấm 37°c một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. 

a) Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?

b) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm?

c) Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường, ba loại môi trường này lần lượt là:

- Môi trường a: là môi trường bán tổng hợp tuy không có vitamin B1, nhưng có nhân tố sinh trưởng là nước thịt nên tụ cầu vàng sinh trưởng được → môi trường trở nên đục.

- Môi trường b: môi trường có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, là môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được → môi trường trở nên đục.

- Môi trường c: vẫn trong suốt , chứng tỏ môi trường không thích hợp cho tụ cầu vàng không phát triển.

- Giải thích kết quả thí nghiệm: Muốn tụ cầu vàng muốn phát triển được, đòi hỏi vitamin và các hợp chất phức tạp trong nước thịt, glucôzơ nên môi trường a, b, phù hợp còn môi trường c là môi trường khoáng nên nó không phát triển được.

- Vai trò của glucôzơ, tiamin, nước thịt.

+ Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

+ Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

+ Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 108 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 109 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 109

Bài tập 14 trang 152 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 158 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 158 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 2-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TN trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 50 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON