YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Chất dinh dưỡng là những chất giúp cho VSV đồng hóa và tăng sinh khối
  • B. VSV nguyên dưỡng là VSV có thể sinh trưởng trong môi trường tối thiểu
  • C. VSV tự tổng hợp một số chất hữu cơ như vitamin, axit amin... từ các chất vô cơ gọi là nhân tố sinh trưởng
  • D. VSV khuyết dưỡng là VSV không sinh trưởng trong môi trường tối thiểu
  • A. vì nước là dung môi của các chất khoáng dinh dưỡng
  • B. vì nước là yếu tố hóa học tham gia vào quá trình thủy phân các chất
  • C. vì vi khuẩn sinh trưởng tốt ở môi trường có độ ẩm cao
  • D. vì mỗi loại VSV sinh trưởng trong một giới hạn độ ẩm nhất định
  • A. vi khuẩn bị tiêu diệt ờ nhiệt độ thấp.
  • B. nhiệt độ thấp làm biến đổi thức ăn. vi khuẩn không thể phân huỷ được
  • C. khi ở trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được.
  • D. ớ nhiệt dộ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn bị ức chế.
  • A. Khi đó sữa bò mất hết chất dinh dưỡng.
  • B. Khi đó sữa bò có môi trường kiềm tính ức chế sự phát triển của vi khuẩn lactic.
  • C. Trong sữa bò còn tồn đọng khảng sinh ức chế sự phát triển cua vi khuẩn lactic.
  • D. Khi đó trong sữa bò còn nhiều vi sinh vật gây bệnh chưa bị tiêu diệt nên cạnh tranh với vi khuẩn lactic.
  • A. Vì ở nhiệt độ thấp vi sinh vật bị tiêu diệt hết.
  • B. Vì ở nhiệt độ thấp vi sinh vật bị kìm hãm sự sinh trường
  • C. Vì ở nhiệt độ thấp làm cho tốc độ của các phản ứng hoá sinh chậm lại nên sinh trường vi sinh vật bị kìm hãm.
  • D. Vì ở nhiệt độ thấp vi sinh vật ban đầu bị kìm hãm sự sinh trưởng sau đó sẽ bị tiêu diệt.
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF