Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 32 Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

Được đề xuất cho bạn