Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 32 Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng vào thời gian nào: 

  • A. 12/1976
  • B. 3/1976
  • C. 3/1982
  • D. 7/1982
 • Câu 2:

   Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985) trong nông nghiệp như thế nào? 

  • A. Giảm 4,9%.
  • B. Tăng 2%
  • C. Tăng 4,9%.
  • D. Tăng 4%.
 • Câu 3:

  Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới

  • A. 1.000 km đường sắt
  • B. 1.700 km đường sắt
  • C. 2.700 km đường sắt
  • D. 700 km đường sắt
 • Câu 4:

  Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980) ở miền Nam

  • A. Cải tạo Xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh.
  • B. Xóa bỏ tư sản mại bản.
  • C. Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 5:

  Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985) lương thực đạt

  • A. 15 triệu tấn
  • B. 12 triệu tấn
  • C. 17 triệu tấn
  • D. 10 triệu tấn
 • Câu 6:

  Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

  • A. Đất nước đã hòa bình.
  • B. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.
  • C. Đất nước độc lập, thống nhất.
  • D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
 • Câu 7:

  Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ và hoàn thành thống nhất đất nước về nhiệm vụ nhà nước, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới đó là gì?

  • A. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976-1980).
  • B. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.
  • C. Cải tạo quan hệ sản xuất.
  • D. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH.
 • Câu 8:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

  • A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước.
  • C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 -1980)
  • D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
 • Câu 9:

  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 -1980) là gì?

  • A. Khôi phục và phát triển kinh tế.
  • B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.
  • C. Vừa xây dựng đất nước, vừa cải tạo quan hệ sản xuất.
  • D. Xây dựng nền văn hóa mới.
 • Câu 10:

  Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kỳ nào?

  • A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần nhất (1960 - 1965).
  • B. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973)
  • C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).
  • D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).
 • Câu 11:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?

  • A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH
  • B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.
  • C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng.
  • D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985).
 • Câu 12:

  Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)?

  • A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.
  • B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4 % so với 0,4 % trong thơi kỳ 1976- 1980.
  • C. về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
  • D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.
 • Câu 13:

  Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

  • A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.
  • B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.
  • C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.
  • D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.
 • Câu 14:

  Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?

  • A. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm.
  • B. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
  • C. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.
  • D. a, b và c đúng.
 • Câu 15:

  Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

  • A. Quân xâm lược Mĩ.
  • B. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chiạ).
  • C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc.
  • D. b và c đúng.

Được đề xuất cho bạn