YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

  • A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước.
  • C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 -1980)
  • D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON