ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 25 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1