Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 25 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):