YOMEDIA
NONE

Một nguồn O phát ra sóng cơ dao động theo phương trình: \(x=2cos\left( 20\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\) trong đó u (mm), t (s).

Biết sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi \(1m/s\). Gọi M là một điểm trên đường truyền sóng cách O một khoảng \(42,5cm.\) Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha \(\frac{\pi }{6}\) so với nguồn O ?

A. 9                                         

B. 8                                          

C. 5                                          

D. 4

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Đáp án C

  Bước sóng: \(\lambda =vT=v.\frac{2\pi }{\omega }=1.\frac{2\pi }{20\pi }=0,1m=10cm\)

  Công thức tính độ lệch pha: \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }\)

  Điểm dao động lệch pha \(\frac{\pi }{6}\) so với nguồn tức là:

  \(\Delta \varphi =\frac{\pi }{6}+2k\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{6}+2k\pi \)

  \(\Rightarrow d=\left( \frac{1}{6}+2k \right)\frac{\lambda }{2}=\left( \frac{1}{6}+2k \right).\frac{10}{2}=\frac{5}{6}+10k\)

  Số điểm dao động lệch pha \(\frac{\pi }{6}\) so với nguồn trong khoản O đến M bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

  \(0<d<42,5cm\Leftrightarrow 0<\frac{5}{6}+10k<42,5\)\(\Leftrightarrow -0,08<k<4,17\Rightarrow k=0;1;2;3;4;5\)

  Có 5 giá trị k nguyên thỏa mãn ⇒ Có 5 điểm.

    bởi Phung Hung 11/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON