Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau

bởi Dương Quá 23/04/2019

Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi chữ cái là một chất khác nhau):
A \(\underrightarrow{+Ca\left(OH\right)2+H2O}\) B \(\underrightarrow{+HCl+H2O}\) C \(\underrightarrow{to}\) D \(\underrightarrow{dpnc}\) A \(\underrightarrow{+FeO}\) D \(\underrightarrow{+HCl}\) E \(\underrightarrow{+Mg}\) A

Câu trả lời (1)

 • A: Al..................................................D:Al2O3

  B: Ca(AlO2)2.....................................E:AlCl3

  C: Al(OH)3

  Ta có các phương trình phản ứng sau:

  Al + Ca(OH)2 + H2O Ca(AlO2)2 + H2

  Ca(AlO2)2 + 2 HCl + 2 H2O ➞ 2 Al(OH)3 + CaCl2

  2 Al(OH)3tO Al2O3 + 3 H2O

  2 Al2O3 ➞(đpnc) 4 Al + 3 O2

  2 Al + 3 FeO ➞ Al2O3 + 3 Fe

  Al2O3 + 6 HCl ➞ 2 AlCl3 + 3 H2O

  2 AlCl3 + 3 Mg ➞ 2 Al + 3 MgCl2

  bởi Đỗ Thị Hằng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Trà Long

  Hãy nêu định ngĩa phản ứng trao đổi trong dd. Điều kiện để pư trao đổi trong dd xảy ra.Viết pthh minh họa

 • Dương Minh Tuấn

  Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới
  (1) ..........CuO +....HCL+.....CuCL2 + .........H2O
  .............................................................................
  (2) .....CO2+....NaOH+......Na2CO3 +...........H20
  ....................................................................

 • Thu Hang

  Bài1 Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước ta được dung dịch X và 56 ml khí Y( điều kiện tiêu chuẩn) xác định kim loại thuộc nhóm 2A và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Bài 2hỗn hợp x gồm 3 kim loại Al Fe Cu.
  Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan M gam hỗn hợp X vào 500ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 dung dịch Y và a gam chất rắn khan
  a viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a
  b cho từ từ NaOH 2M vào dung dịch Y vào Khuấy đều cho đến khi bắt đầu thấy kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M tiếp tục cho dung dịch NaOH 2M đến khi lượng kết tủa không thấy có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml tìm giá trị m v

 • Phong Vu

  Câu 1 Xác định A,B,C hoàn thành và viết phương trình cho sơ đồ phản ứng sau:

  FeCl3 ↔ A C → FeCl3

  ↓ ↑

  B →

  Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm kim loại R hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch gồm 2 muối có tổng khối lượng 46,2g và 8,96 lít khí ở đktc. Xác định kim loại R

  Câu 3: Cho 4,64 g hỗn hợp 3 kim loại Cu,Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2g khí H2 và 0,64g chất rắn không tan.

  Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên

  Câu 4: Giải thích hiện tượng và nêu tác hại của mưa axit, viets các phương trình hóa học xảy ra.

  Câu 5:

  a, Khí CO2 có lẫn khí CO và O2. Hãy trình bày phương pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.

  b, Có hỗn hợp gồm Al2O3, SiO2, Fe2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp

  Câu 6:

  Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4

 • Đan Nguyên

  Câu 1

  Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch h2so4,ba(oh)2,hcl.hãy trình bày cách phân biệt 3 dung dịch trên mà chỉ dùng quy tím và chất đầu bài đã cho

  Bài 2 cho 8,5g hỗn hợp 2 kim loại cu và zn vào dung dịch hcl loãng dư người ta thu được 2,24 lít khí h2(dktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

  Bài 3 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau :h2so4,naoh,naso4,nacl.hãy trình bày phương trình hóa học để nhận biết mỗi dung dịch.

  Bài 4 cho 13g zn tác dụng với 500ml dung dịch hcl 1m .hãy tính.

  A,khối lượng của muối zncl2 sinh ra?

  B,thể tích khí hiđrô si h ra ở(đktc)?(cho zn=65,cl=35,5)

  Bài 5 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau:h2so4,naoh,na2so4,nacl.hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi ống bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học

  Bài 5 cho 23,5 gam kali oxit tác dụng với nước thu được 0,5lít dung dịch kiềm.

  a,viết pt hóa học

  b,tính nồng độ mol của dung dịch kiềm thu được?

  c,tính thể tích dung dịch h2so4 20%,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch baazơ nói trên

  Mọi người làm giúp em với. E đang cần gấp.

 • Tieu Dong

  Hoàn thành phương trình

  1, \(Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3\rightarrow Fe\left(SO_4\right)_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\)

  2, \(SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow FeSO_4\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\rightarrow FeO\rightarrow Fe\)

 • Chai Chai

  Cho hai cốc A, B có cùng trọng lượng . Đặt A, B lên hai đĩa cân thì cân thăng bằng . Thêm vào cốc A 100g dd AgNO3 và vào cốc B 100g dd Na2CO3. Sau đó thêm vào mỗi cốc 200g dd HCl ( HCl lấy dư cho cả 2 cốc ) Tính nồng độ % theo khối lượng của dd AgNO3 và Na2CO3 biết rằng ta phải thêm bên đĩa cân có cốc B 2,2g thì cân mới trở lại thăng bằng và khối lượng dd bên cốc B (sau khi thêm HCl ) lớn hơn khối lượng dd bên cốc A( sau khi thêm HCl và lọc bỏ kết tủa ) là 12,15g

 • thu hằng

  xác định các chất ứng với các chữ cái A,B,C,D,E,... và viết Phương Trình Phản Ứng

  a, A-to-> B + CO2

  C + CO2->A+H2O

  D -to-> A+H2O+CO2

  B + H2O -> C

  A + H2O +CO2 -> D

  b, A + H2SO4 -> B+SO2+H2O

  B + NaOH -> C + Na2SO4

  C -to-> D + H2O

  D + H2 -to-> A + H2O

  A+E -> Cu(NO3)2 +Ag

 • Bánh Mì
  1.thu được Sắt nguyên chất và một lượng khí.Khí này được hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa?
  2.Tìm công thức của oxít Sắt biết khi hòa tan m (g) oxit này cần 150ml dung dịch HCl 3M. Khử toàn bộ m (g) oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g Fe
  3.Hòa tan 18,4g hỗn hợp hai kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl thu được dd A và Khí B. Chia đôi B:
  a) Phần B1 đem đót cháy thu được 4,5g nước. Hỏi cô cạn dd a thu được bao nhiêu gam muối khan?
  b) Phần B2 tác dụng hết với khí Clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200ml dd NaOh 20% ( D= 1,2g/ml). tìm % các chất trong dd sau phản ứng?
  c) Tìm hai kim loại nếu biết tỉ số mol hai muối khan là 1:1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol kim loại kia?

  Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình! Cảm ơn các bạn nhiều! ^.^
 • Lê Minh

  Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt