Tính nồng độ % theo khối lượng của dd AgNO3 và Na2CO3

bởi Chai Chai 23/04/2019

Cho hai cốc A, B có cùng trọng lượng . Đặt A, B lên hai đĩa cân thì cân thăng bằng . Thêm vào cốc A 100g dd AgNO3 và vào cốc B 100g dd Na2CO3. Sau đó thêm vào mỗi cốc 200g dd HCl ( HCl lấy dư cho cả 2 cốc ) Tính nồng độ % theo khối lượng của dd AgNO3 và Na2CO3 biết rằng ta phải thêm bên đĩa cân có cốc B 2,2g thì cân mới trở lại thăng bằng và khối lượng dd bên cốc B (sau khi thêm HCl ) lớn hơn khối lượng dd bên cốc A( sau khi thêm HCl và lọc bỏ kết tủa ) là 12,15g

Câu trả lời (1)

 • ***Cốc A: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3(1)

  mA = mAgNO3 + mHCl = 300

  mdd(sau) = mAgNO3 + mHCl - mAgCl = 300 - mAgCl

  ***Cốc B: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O(2)

  mB = mdd(sau) = mNa2CO3 + mHCl - mCO2 = 300 - mCO2

  Theo đề: phải thêm vào B 2,2 g cân trở lại cân bằng------->mCO2 = 2,2g---->nCO2 = 0,05mol

  (2)--->nNa2CO3 = nCO2 = 0,05mol------->mNa2CO3 = 5,3g

  --->%Na2CO3(trong dung dịch Na2CO3) = 5,3/100 = 5,3%

  khối lượng dung dịch cốc B sau khi thêm HCl > khối lượng dung dịch cốc A là 12,25
  ------>mAgCl = 12,25 - mCO2 = 10,05---->nAgCl = 0,07mol

  (1)---->nAgNO3 = nAgCl = 0,07mol ---->mAgNO3 = 11,9g

  ---->%AgNO3(trong dung dich AgNO3) = 11,9/100 = 11,9%

  bởi Trần Quân 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tieu Dong

  Hoàn thành phương trình

  1, \(Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3\rightarrow Fe\left(SO_4\right)_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\)

  2, \(SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow FeSO_4\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\rightarrow FeO\rightarrow Fe\)

 • Dương Quá

  Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi chữ cái là một chất khác nhau):
  A \(\underrightarrow{+Ca\left(OH\right)2+H2O}\) B \(\underrightarrow{+HCl+H2O}\) C \(\underrightarrow{to}\) D \(\underrightarrow{dpnc}\) A \(\underrightarrow{+FeO}\) D \(\underrightarrow{+HCl}\) E \(\underrightarrow{+Mg}\) A

 • Nguyễn Trà Long

  Hãy nêu định ngĩa phản ứng trao đổi trong dd. Điều kiện để pư trao đổi trong dd xảy ra.Viết pthh minh họa

 • Dương Minh Tuấn

  Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới
  (1) ..........CuO +....HCL+.....CuCL2 + .........H2O
  .............................................................................
  (2) .....CO2+....NaOH+......Na2CO3 +...........H20
  ....................................................................

 • Thu Hang

  Bài1 Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước ta được dung dịch X và 56 ml khí Y( điều kiện tiêu chuẩn) xác định kim loại thuộc nhóm 2A và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Bài 2hỗn hợp x gồm 3 kim loại Al Fe Cu.
  Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan M gam hỗn hợp X vào 500ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 dung dịch Y và a gam chất rắn khan
  a viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a
  b cho từ từ NaOH 2M vào dung dịch Y vào Khuấy đều cho đến khi bắt đầu thấy kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M tiếp tục cho dung dịch NaOH 2M đến khi lượng kết tủa không thấy có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml tìm giá trị m v

 • thu hằng

  xác định các chất ứng với các chữ cái A,B,C,D,E,... và viết Phương Trình Phản Ứng

  a, A-to-> B + CO2

  C + CO2->A+H2O

  D -to-> A+H2O+CO2

  B + H2O -> C

  A + H2O +CO2 -> D

  b, A + H2SO4 -> B+SO2+H2O

  B + NaOH -> C + Na2SO4

  C -to-> D + H2O

  D + H2 -to-> A + H2O

  A+E -> Cu(NO3)2 +Ag

 • Bánh Mì
  1.thu được Sắt nguyên chất và một lượng khí.Khí này được hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa?
  2.Tìm công thức của oxít Sắt biết khi hòa tan m (g) oxit này cần 150ml dung dịch HCl 3M. Khử toàn bộ m (g) oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g Fe
  3.Hòa tan 18,4g hỗn hợp hai kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl thu được dd A và Khí B. Chia đôi B:
  a) Phần B1 đem đót cháy thu được 4,5g nước. Hỏi cô cạn dd a thu được bao nhiêu gam muối khan?
  b) Phần B2 tác dụng hết với khí Clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200ml dd NaOh 20% ( D= 1,2g/ml). tìm % các chất trong dd sau phản ứng?
  c) Tìm hai kim loại nếu biết tỉ số mol hai muối khan là 1:1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol kim loại kia?

  Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình! Cảm ơn các bạn nhiều! ^.^
 • Lê Minh

  Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt

 • Nguyễn Thị An

  Cho 22,8g hỗn hợp CuO,FeO tác dụng vừa đủ với dung dịch \(H_2SO_4\) thu được 46,8g muối. Tính số mol \(H_2SO_4\) phản ứng

 • Truc Ly

  cho 0,5 mol hh 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dd HCl . Dẫn khí thoát ra vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

  A. 50g

  B. 45g

  C. 55g

  D. 60g