Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch B

bởi Ha Ku 13/05/2019

2. cho 31,1 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaCl2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6% thu được 4,48 lít khí(đktc) và dung dịch B

a. biết PTHH

b. xác định thành phần % theo khối lượng từng chất trong hỗn hợp

c. Tính nồng độ phần trăng các chất trong dung dịch B

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCO2 = 4,4/22,4 = 0,2(mol)

  a) PTHH :

  \(CaCO3+2HCl->CaCl2+H2O+CO2\uparrow\)

  0,2mol..........0,4mol............0,2mol.................0,2mol

  b) Ta có :

  %mCaCO3 = \(\dfrac{0,2.100}{31,1}.100\%\approx64,3\%\)

  %mCaCl2 = 100% - 64,3% = 35,7%

  c) Ta có :

  mddHCl = \(\dfrac{0,4.36,5.100}{14,6}=100\left(g\right)\)

  C%ddCaCl2 = \(\dfrac{0,2.111}{31,1+100-0,2.2}.100\%\approx16,99\%\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan