Tính khối lượng dung dịch KOH cần dùng

bởi thu phương 02/06/2019

1, Trung hòa 25ml H2SO4 1M bằng dung dịch KOH 10%

a, viết PTHH

b, Tính khối lượng dung dịch KOH cần dùng

c, Nếu trung hòa dung dịch H2SO4 bằng dung dịch NaOH 4% có D= 1,52 g/ml thì cần bao nhiêu ml dd NaOH

2,Hòa tan 4,5gam hỗn hợp kim loại gồm: Al, Mg trong dung dịch H2SO4 dư, sau phản ứng kết thúc thu được 5,04 lít khí không màu ở đktc

a,viết PTHH

b,tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp kim loại ban đầu.

Câu trả lời (1)

 • 2, gọi x la so mol cua Al

  y la so mol cua Mg

  2Al + 3H2SO4\(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  de: x \(\rightarrow\) \(\dfrac{3x}{2}\) (mol)

  Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  de: y \(\rightarrow\) y (mol)

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,04}{22,4}=0,225\left(mol\right)\)

  Ta co: 27x + 24y = 4,5

  \(\dfrac{3x}{2}+y=0,225\)

  \(\Rightarrow x=0,1\) ; y = 0,075

  \(m_{Al}=0,1.27=2,7g\)

  \(\%m_{Al}=\dfrac{2,7}{4,5}.100\%=60\%\)

  \(\%m_{Mg}=100\%-60\%=40\%\)

  bởi Huỳnh Diệp Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bi do

  Câu 1: Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dd HCl phản ứng xảy ra vừa đủ thu được 2,24 lít khí ở đktc. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 2: Cho 10,2 gam hỗn hợp MgO và Na2O tác dụng vừa đủ với m gam dd HCl 10%, sau phản ứng thu được 21,2 gam muối khan. Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 3: Cho 0,83 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

  a, Viết PTHH

  b, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 4: Hòa tan hết 8 gam hỗn hợp Fe, Mg trong 200 gam dd HCl vừa đủ thu được dd có chứa 22,2 gam muối. Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 5: Cho 11 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dd HCl 14,6% (vừa đủ) thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc)

  a, Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b, Tính thể tích dd HCl đã dùng (giả sử khối lượng riêng của dd HCl là 1,25g/ml)

  Câu 6: Cho 5g hỗn hợp 2 muối là Na2CO3 và NaCl tác dụng với 200ml dd HCl ta thu được 448ml khí (đktc)

  a, Tính nồng độ mol của dd axit HCl.

  b, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 7: Phân biệt các dd dựng trong các lọ mất nhãn sau:

  a, Mg(OH)2 , BaCl2 và KOH

  b, NaOH, Na2CO3 ; Na2SO4 , NaNO3

  c, NaOH, Ba(OH)2 , KCl và K2SO4

  d, Na2CO3 , Na2SO4 , H2SO4 và BaCl2

  e, HCl, NaCl, Na2CO3 và MgCl2

  GIÚP EM VỚI AHH~ =)))

 • thủy tiên

  thiết kế câu hỏi trắc nghiệm nội dung về:

  -Phân loại

  -tên gọi

  -liên hệ thực tế

  -câu hỏi phản chứng

  (tầm 10 câu về oxit, bazo, muối)

 • khanh nguyen

  Bài 1:Viết phương trình hóa học hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học sau(ghi rõ trạng thái và điều kiện xảy ra phán ứng)

  a,s--->so2---->h2so4---->so2

  b,cao--->ca(oh)2---->cacl2

  Bài 2

  Hoà tan 1 lượng mặt sắt vào 500ml dung dịch h2so4 loãng. Sau phản ứng thu được 33,6 lít khí h2so4(ở đktc)

  a,tính khối lượng mặt sắt đã tham gia

  b,tính nồng độ mol của dung dịch h2so4 đã dùng

  Bài 3:viết pt hoa hoc thực hiện chuyển đổi hoa học sau (ghi điều kiện của phản ứng nếu có)

  Fes2--->so2---->so3--->h2so4---->mgso4

  Câu 4 hoà tan 2,35 gam kali oxit trong 47,65 gam nước được đe X,trung hòa hoàn toàn đe X bằng đe hcl.

  a,viết pt phản ứng xảy ra

  b,tính nồng độ phần trăm của dung dịch X mol

 • Thùy Nguyễn

  Bài 1: Hòa tan 32g Fe2O3 vào 218g dung dịch HCl 30% lấy dư

  a) viết PTHH. Có bao nhiêu g Axit đã tham gia? Bao nhiêu g muối sắt thu được ?

  b) Tính nồng độ % dung dịch các chất sau pứ.

  Bài 2: Nhận biết chất sau: (bằng pp hóa học)

  a) Hai chất rắn màu trắng: CaO ; P2O5

  b)Ba chất khí không màu: SO2; O2; H2

  Bài 3:Tách riêng từng chất trong hỗn hợp: CaO và CuO

  Bài 4:Hòa tan 2,4g Đồng(II) Oxit bằng 100g dd H2SO4 29,4%

  a) viết PTHH

  b) Tính nồng độ % các chất có trong dd thu được sau pứ?

  Bài 5: Hòa tan 13.2g hỗn hợp hai Oxit ZnO và Al2O3 vào 250 ml dd HCl 2M vừa đủ

  a) Viết PTHH

  b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi Oxit có trong hỗn hợp.

  c) Tính nồng độ % các muối có trong dd sau pứ (dHCl=1,2g/ml)
 • Quynh Nhu

  Nhận biết các chất sau bằng PPHH:

  H2S, HCl, NO2, Cl2

  Không Cmt kiểu Lên mang tra nhé, trên mạng không có đâu, mình tra rồi

 • My Le

  câu 7. cho các kim loại sau: Fe,Cu.Mg,Al, kim loại tan được trong dung dịch kiềm là

  A. Fe

  B.Cu

  C,Mg

  D. Al

  câu 8. cho các kim loại sau: Mg,Zn, Cu,Ag. số chất tác dụng với dung dịch axit HCl giải phóng hidro là:

  A 1

  B2

  C3

  D4

  câu 9. cho m gam Mg phản ứng vừa hết với 200ml dung dịch HCl 0,1 M. giá trị của m là

  A. 0,96g

  B. 0,48g

  C.0.24 g

  D.0,12

  câu 10. hiện tượng quan sát được khi cho định sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 là

  A. có chất rắn màu xanh bám ngoài đinh sắt

  B. có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt

  C.có kết tủa trắng xuất hiện

  D. không có hiện tượng gì

  câu 11. hàm lượng C có trong thép là

  A .<2%

  B. >5%

  C.2-5%

  D. 3,5%

  câu 12. trong quá trình sản xuất gang, thép có thải ra một số khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường như: CO2,SO2...Để loại bỏ khí CO2,SO2 ta có thể dùng hóa chất rẻ tiền nào sau đây

  A. dung dịch Ba(OH)2

  B. dung dịch H2SO4

  C. dung dịch CuCl2

  D. dung dịch Ca(OH)2

  câu 13. cho 6,5 gam Zn tác dụng hết với dung dịch HCl dư , thể tích khí thoát ra ở đktc là

  A. 2,24l

  B. 4,48l

  C 6,72 l

  D 8,96l

  câu 14. cho Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 đặc, đin nóng thấy thoát ra khí X. Khí X là

  A. H2

  B.SO3

  C.SO2

  D.O2

  câu 15. cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đống sunfat. sau một thời gian nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ,làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. khối lượng muối sắt được tạo thnahf là

  A. 30.4 g

  B. 15,2 g

  C. 12,5 g

  D.14.6 g

  câu 16. nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là

  A. quặng hematit

  B. quặng manhetit

  C quặng boxit

  D.cả 3 loại trên

 • Nguyễn Lê Tín

  Bài 1 Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và FexOy = H2 dư ở nhiệt độ cao thu đc 17,6g hỗn hợp 2 kim loại . Tính khối lượng H2O tạo thành sau phản ứng

  Bài 2 Dẫn V lít khí ở đktc gồm CO và H2 phản ứng vs 1 lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng Sau khi các pứ xảy ra hoàn toàn khối lượng hh rắn giảm 0,32g Tính V

  Bài 3 Cho 4,48 lít hỗn hợp khí A gồm SO2 và CO2 có tỉ khối so vs hidro là 27 Tính thể tích dung dịch NaOH 1Mnhỏ nhất để hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít hh khí A

  Bài 4 Cho 34,75 g hh 2 muối gồm BaCO3và MgSO3 vào đ HCl lấy dư sau pứ thu đc hh khí C có tỉ khối so với hidro =24,5. Tính khối lượng của mỗi muối trog hỗn hợp ban đầu

 • Hong Van

  Cho 2,16g hỗn hợp 2 kim loại A và B, ở phân nhóm IA tác dụng hoàn toàn vs nước thu được 50ml ddX và 896cm3 khí hiđrô

  a) Xác định A và B biết chúng ở hai chu kì liên tiếp nha

  b) Tính thể tích ddHCl 20% ( d= 1,1g/ml) cần để trung hoà hết 10ml dung dịch

 • hành thư

  trác nghiệm

  cau1 nếu rót 1ml dd h2so4 1M vào ống nghiệm đựng 1ml dd NAOH 1M thì dd ạo thành sau phản ứng sẽ

  A. làm quý tím hóa xanh

  B.làm phenolphtalein ko màu hóa thành màu đỏ

  C. làm quỳ tím hóa đỏ

  D.ko làm đổi màu quỳ tím

  Câu 2 trường hơp nào sau đây xảy ra phản ứng trao đổi giữa các chất trong dd tạo thành chất rắn ko tan trong axit HCL loãng

  A.Cucl2+Fe

  B. Bacl2+K2so4

  C.HCL+NAOH

  D.K2co3+HCL

  Câu 3 dd axit HCL phản ứng đc vs chất nào sau đây tạo thành dd màu nâu đỏ

  A. quỳ tím

  B.Fe2o3

  C.Cu(oh)2

  D.Zn

  Câu 4 trường hợp nào sau đây tạo thành dd làm quỳ tím hóa đỏ

  A.Cho Na2o tác dụng vs nước

  B.Cho 2ml dd HCL 1M tác dụng vs 4ml dd NAOH 0.5M

  C.cho 2ml dd H2so4 0.5M tác dụng vs 2ml dd Ca(oh)2 0.2M

  D.cho 5.6g CAO tác dụng vs 20ml dd HCL 0,1M

  Câu 5 trường hơp nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học

  A.Nhúng dây kẽm vao dd KCL

  B. Nhúng đinh sắt vào dd Agno3

  C.Nhúng dây đồng vào ddNa2so4

  D.Nhúng dây đồng vào dd HCL

  Câu 6 để phân biệt đc dd H2so4 và dd HCL cần dùng thuốc thử là

  A.CAO

  B.NAOH

  C.BACL2

  d.QUỲ TÍM

  cÂU 7 trường hợp nào sau đây ko xảy ra HT ăn mòn kim loại sau thời gian 2 tuần

  A.để đinh sắt trong lọ ko khí oxi sach kho nút khí'

  B.ngâm đinh sắt trong dd HCL

  C.ngâm đin sắt trong nước muối

  D.Ngâm đinh sắt trong nuoc có khí oxi hòa tan

 • Phan Thị Trinh

  Bổ túc và hoàn thành các phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện p/ứng nếu có)

  1) FeO + ? -> FeCl2 + ?

  2) ? + Ba(OH)2 -> BaCl2 + ?

  3) H2SO4 + Na2SO3 -> ?+?+?

  4) ?+? -> H2SO4

  5) CuO +? -> CuCl2 + ?

  6) ? + NaOH -> NaCl + ?

  7) ? + ? -> HNO3

  8) H2SO4 + Cu -> ? + ? + ?

  9) Al2O3 +? -> AlCl3 + ?

  10) H2SO4 + K2CO3 -> ? + ? + ?

  11) ? + ? -> Na2SO3

  12) Fe + ? -> ? + H2

  13) FeO + ? -> FeSO4 + ?

  14) HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

  15) ? + ? -> Ca3(PO4)3