AMBIENT
UREKA

Sau phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là bao nhiêu?

Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd H2SO4 0,1M(vừa đủ).Sau phản ứng ,cô cạn dung dịch thu được muối khan có khối lượng là:

A. 6.81g B. 4,81g C.3,81g D.5,81g

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát 1,344 lít H2 ở đktc và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 10,27g B.8.98 C.7,25g D. 9,52g

Bài 3. Hòa tan hết 6,3 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong vừa đủ 150 ml dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 30,225 g B. 33,225g C. 35,25g D. 37,25g

Bài 4. Hoà tan 17,5 gam hợp kim Zn – Fe –Al vào dung dịch HCl thu được Vlít H2 đktc và dung dịch A Cô cạn A thu được 31,7 gam hỗn hợp muối khan . Giá trị V là ?

A. 1,12 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Kết quả khác

Bài 5. Oxi hoá 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại thu được m gam hỗn hợp 2 oxit . Để hoà tan hoàn toàn m gam oxit này cần 500 ml dd H2SO4 1 M . Tính m .

A. 18,4 g B. 21,6 g C. 23,45 g D. Kết quả khác

Bài 6. Hoà tan 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dd HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH dư vào thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là:

A. 12g B. 11,2g C. 12,2g D. 16g

Bài 7. Đốt cháy hết 2,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit . Để hoà tan hết hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung dịch HCl và thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì khối lượng muối khan là bao nhêu ? .

A. 9,45 gam B.7,49 gam C. 8,54 gam D. 6,45 gam

Bài 8. Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m .

A. 77,92 gam B.86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam

Bài 9. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là

A. 31,45 gam. B. 33,99 gam C. 19,025 gam. D. 56,3 gam

Bài 10. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung dịch HCl 2M.Tính V.

A. 400 ml B. 200ml C. 800 ml D. Giá trị khác.

Bài 11. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m

A. 31,04 gam B. 40,10 gam C. 43,84 gam D. 46,16 gam

Bài 12. Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và

0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam

Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít

Bài 14. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở 2 chu kỳ liên tiếp. Cho 1,76 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là

A. 6,02 gam. B. 3,98 gam. C. 5,68 gam. D. 5,99 gam.

Bài 15. Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.

Bài 16. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là

A. 40% và 60%. B. 50% và 50%. C. 35% và 65%. D. 45% và 55%.

Bài 17. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là

A. 72,09% và 27,91%. B. 62,79% và 37,21%. C. 27,91% và 72,09%. D. 37,21% và 62,79%.

Bài 18. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m.

A. 46,4 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 58,2 gam

Bài 19. Cho 20 gam hỗn hợp một số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,33 gam B. 20,66 gam C. 25,32 gam D. 30 gam

Bài 20. Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Dẫn toàn bộ CO2 vào dd nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 26 gam B. 30 gam C. 23 gam D. 27 gam

Bài 21. Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 26 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 23,8 gam B. 25,2 gam C. 23,8 gam D. 27,4 gam

Bài 22. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và 0,896 lít bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là

A. 31,8 gam B. 3,78 gam C. 4,15 gam D. 4,23 gam

Bài 23. Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO2(đktc). Khối lượng muối clorua tạo thành là?

A. 16,2g B. 12,6g C. 13,2g D. 12,3g

Bài 24. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,033 gam. B. 10,33 gam. C. 9,265 gam. D. 92,65 gam.

Bài 25. Hoà tan hoàn toàn 19,2 hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO2 (đktc) và dung dịch có chứa 21,4 gam hỗn hợp muối. Xác định V.

A. V = 3,36 lít C. V = 3,92 lít C. V = 4,48 lít D.V = 5,6 lít

Bài26. Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ vào nước, có 1,344 lít H2 (đktc) thoát ra và thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch X là:

A .12 ml B. 120 ml C. 240 ml D. Tất cả đều sai

Bài 27. Hòa tan 2 kim loại Ba và Na vào nước được dd(A) và có 13,44 lít H2 bay ra (đktc). Thể tích dung dịch HCl 1M cần để trung hòa hoàn toàn dd A là:

A.1,2lít B.2,4lít C.4,8lít D.0,5lít.

Bài 28. Khối lượng hỗn hợp A gồm K2O và BaO (tỉ lệ số mol 2 : 3) cần dùng để trung hòa hết 1,5 lít dung dịch hỗn hợp B gồm HCl 0,005M và H­2SO4 0,0025M là

A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam.

Bài 29. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,5 M vào 150 ml dung dịch Na2CO3 0,2 M thu được V lít khí CO2 ( đktc). Giá trị của V là:

A. 0,448 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,56

Bài 30. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,2 M vào 100 ml dd X chứa Na2CO3 0,2 M và NaHCO3 0,1 M thu được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là:

A. 0,672 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,448

Bài 31. Hoà tan 28 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, MgSO4, Na2SO4 vào nước được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thấy tạo thành 46,6 gam kết tủa và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được khối lượng muối khan là

A. 25 gam. B. 33 gam. C. 23 gam. D. 21 gam.

Bài 32. Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl.Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào?

A. 0,1 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Bài 33. Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl. Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào?

A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5

Bài 34. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ tương ứng là 4:1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là:

A. 12,78 gam B. 14,62 gam C. 18,46 gam D. 13,70 gam

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 28./ n(HCl) = 0,005.1,5 = 0,0075mol; n(H2SO4) = 0,0025.1,5 = 0,00375mol
  → n(H+) = n(HCl) + 2.n(H2SO4) = 0,0075 + 2.0,00375 = 0,015mol
  Gọi x là số mol K2O → số mol của BaO là 1,5x
  K2O + H2O → 2KOH
  x             2x
  BaO + H2O → Ba(OH)2
  1,5x          1,5x
  H+  +  OH-  →  H2O
  0,015  0,015
  n(OH-) = n(KOH) + 2.n[Ba(OH)2] = 2x + 2.1,5x = 5x = 0,015mol
  → x = 0,015/5 = 0,003mol
  Khối lượng hỗn hợp A:
  m(A) = m(K2O) + m(BaO) = 94.0,003 + 1,5.0,003.153 = 0,9705g
  Đáp án B.

  29./ n(HCl) = 0,5.0,1 = 0,05mol; n(Na2CO3) = 0,2.0,15 = 0,03mol
  Khi cho từ từ HCl vào dd Na2CO3 sẽ xảy ra các phản ứng sau:
  Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
  0,03      0,03    0,03
  HCl + NaHCO3 → CO2 + H2O + NaCl
  0,02   0,02      0,02
  Thể tích khí tạo thành: V(CO2) = 0,02.22,4 = 0,448 lít
  Đáp án A.

  30./ n(HCl) = 0,2.0,2 = 0,04mol
  n(Na2CO3) = 0,2.0,1 = 0,02mol
  n(NaHCO3) = 0,1.0,1 = 0,01mol
  Cho từ từ dd HCl vào dd X, trình tự các pư xảy ra là:
  Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
  0,02     0,02     0,02
  HCl + NaHCO3 → CO2 + H2O + NaCl
  0,02   0,02      0,02
  Dung dịch sau pư còn dư 0,01mol NaHCO3
  Thể tích khí CO2 thu ddwpcj: V(CO2) = 0,02.22,4 = 0,448 lít
  Đáp án D.

  31./ Số mol kết tủa thu được:
  n(BaSO4) = 46,6/233 = 0,2mol
  Theo ĐL bảo toàn nguyên tố: n(BaCl2) = n(BaSO4) = 0,2mol
  Theo ĐL bảo toàn khối lượng:
  m(X) + m(BaCl2) = m(BaSO4) + m(muối khan)
  → m(muối khan) = m(X) + m(BaCl2) - m(BaSO4) = 28 + 0,2.208 - 46,6 = 23g
  Vậy khi cô cạn dd B sẽ thu được 23g muối khan. Đáp án C.

  32./ Thứ tự các pư xảy ra:
  Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
  0,3       0,3     0,3
  HCl + NaHCO3 → CO2 + H2O + NaCl
  0,1     0,1      0,1
  Dung dịch sau pư có NaHCO3 dư 0,2+0,3-0,1 = 0,4mol. Số mol khí CO2 thoát ra là 0,1mol.
  Đáp án A.

  33. Khi đổ từ từ cốc A vào cốc B, Na2CO3 và NaHCO3 sẽ phản ứng đồng thời với HCl theo đúng tỉ lệ nồng độ ban đầu của nó.
  Na2CO3 + 2HCl → CO2 + H2O + 2NaCl
  x         2x     x
  NaHCO3 + HCl → CO2 + H2O + NaCl
  y         y      y
  n(HCl) = 2x + y = 0,4mol
  n(Na2CO3 pư)/n(NaHCO3 pư) = x/y = n(Na2CO3)/n(NaHCO3) = 0,3/0,2 = 1,5 → x = 1,5y
  → x = 0,15mol và y = 0,1mol
  Số mol CO2 thoát ra: n(CO2) = x + y = 0,15 + 0,1 = 0,25mol
  Đáp án B.

  34./ n(H2) = 2,688/22,4 = 0,12mol
  Na + H2O → NaOH + 1/2H2
  K + H2O → KOH + 1/2H2
  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2
  Số mol ion OH- tạo thành: n(OH-) = 2.n(H2) = 2.0,12 = 0,24mol
  Gọi x là số mol H2SO4 → số mol HCl là 4x
  OH-  +  H+  →  H2O
  0,24    0,24
  n(H+) = 2.n(H2SO4) + n(HCl) = 2x + 4x = 6x = 0,24mol
  → x = 0,24/6 = 0,04mol
  Tổng khối lượng các muối tạo thành:
  m(muối) = m(hh KL) + m(SO42-) + m(Cl-) = 8,94 + 96.0,04 + 35,5.4.0,04 = 18,46g

  Đáp án C

    bởi Đặng Đức 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON