ON
ADMICRO
VIDEO

Supply the correct form of verbs in brackets

26. ………the children (skip)……………….......... in the yard now?

27. My best friend (write)………………………… a letter to me every week.

28. I (not, like)……………………………..coffee very much

29. ...............Her father often (watch) ………… news on television every evening ?

30. Look! The children (wait) …………………………for the bus over there.

31. Nga (not visit) …………………………………………………..Hue next week.

32. …………………… (be/ there) any milk in the fridge? – Yes, we have some.

33. Let's ( do) ................................. our work now.

34. What about (help)........................... the street children ?.

35. Can we (play) … ………..soccer on the streets ?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 26. …ARE……the children (skip)………SKIPPING……….......... in the yard now?

  27. My best friend (write)…………WRITES……………… a letter to me every week.

  28. I (not, like)……………DON'T LIKE………………..coffee very much

  29. .........DOES......Her father often (watch) …WATCH……… news on television every evening ?

  30. Look! The children (wait) …………ARE WAITING………………for the bus over there.

  31. Nga (not visit) ……………………WON'T VISIT……………………………..Hue next week.

  32. …………IS THERE………… (be/ there) any milk in the fridge? – Yes, we have some.

  33. Let's ( do) .................DO................ our work now.

  34. What about (help)...........HELPING................ the street children ?.

  35. Can we (play) … …PLAY……..soccer on the streets ?

    bởi Thanh Vân Nguyễn 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1