ON
ADMICRO
VIDEO

Choose the best answer

1. the teacher asked tom ..................

a. if had he any hobbies b. that he had any hobbies c. had he got any hobbies d. if he had any hobbies

2. they said that the problem .........................soon

a. will be solved b. had solved c. is being solved d. would be solved

3. the teacher asked her why she ..............the test

a. didn't do b. hasn't done c. doesn't do d. won't do

4. our teacher said that we .........an english test the following week

a. will have b. would have c. have had d. had

5. " when will the final exam be taken ? " - bill wanted to know........................

a. when will the final exam be taken b. when the final exam will be taken

c. when would the final exam be taken d. when the fianl exam would be taken

6. " are you planning to enter law school ? " - i asked Martha......................

a. whether she is planning to enter law school b. if she was planning to enter law school

c. is she planning to enter law school d. was she planning to enter law school

7. if you learn this lesson carefully , you .............the exam

a. can pass b. passing c. passed d. would pass

8. he told me.......................

a. to think well before i answer b. to think well before i will answer

c. think well before i answered d. to think well before i answered

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) choose the best answer :

  1. the teacher asked tom ..................

  a. if had he any hobbies b. that he had any hobbies c. had he got any hobbies d. if he had any hobbies

  2. they said that the problem .........................soon

  a. will be solved b. had solved c. is being solved d. would be solved

  3. the teacher asked her why she ..............the test

  a. didn't do b. hasn't done c. doesn't do d. won't do

  4. our teacher said that we .........an english test the following week

  a. will have b. would have c. have had d. had

  5. " when will the final exam be taken ? " - bill wanted to know........................

  a. when will the final exam be taken b. when the final exam will be taken

  c. when would the final exam be taken d. when the fianl exam would be taken

  6. " are you planning to enter law school ? " - i asked Martha......................

  a. whether she is planning to enter law school b. if she was planning to enter law school

  c. is she planning to enter law school d. was she planning to enter law school

  7. if you learn this lesson carefully , you .............the exam

  a. can pass b. passing c. passed d. would pass

  8. he told me.......................

  a. to think well before i answer b. to think well before i will answer

  c. think well before i answered d. to think well before i answered

    bởi Nhật Hà 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1