YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.9 trang 38 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.9 trang 38 SBT Hóa học 9

Nung nóng m gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí CO2 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.9

Phương trình hóa học của phản ứng:

CaCO3 to→ CaO + CO2

MgCO3 to→ MgO + CO2

nCaCO3 = x; nMgCO3 = y

nCO2 = 1344 : 22400 = 0,06

Ta có hệ phương trình

56x + 40y = 2,72

x + y = 0,06

Giải ra, ta có: x = 0,02(mol); y = 0,04(mol)

m = mCaCO3 + mMgCO3 = 0,O.100 + 0,04.84 = 5,36g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.9 trang 38 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Trang

      Hoà tan CaCO3 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm axit HCl và axit H2SO4 thì thu được dung dịch A và 5,6 lit khí B (đktc), cô cạn dung dịch A thì thu được 32,7g muối khan.

  a/ Tính nồng độ mol/l mỗi axit trong hỗn hợp dung dịch ban đầu.

  b/ Tính khối lượng CaCO3 đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  a) Hào tan hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCL dẫn khí thu đc vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là bao nhiêu gam

  b) Cho 14,5 g hỗn hợp Mg,Zn và Fe tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thoát ra 6,72 lít H2 ở đktc. Cô cạn dd sau pứ, khối lượng muối khan là bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Hòa tan 2,84g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II và 2 chu kì liên tiếp bằng dd HCl dư thu được dd A và 0,672 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

   Hòa tan 28,4g một hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II bằng dd HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc) và một dd A.

  a)     Tính khối lượng muối clorua trong dd A

  b)     Xác định tên của hai kim loại (hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA).

  c)     Tính % mỗi muối trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Hòa tan 5,33 gam hỗn hợp 2 muối RCln (ko phải FeCl2) và BaCl2 vào nước được 200g dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1: Cho tác dụng vs 100 g dd AgNO3 8,5% thu được 5,74 g kết tủa X1 và dd X2.

  Phần 2: Cho tác dụng vs dd H2SO4 loãng, dư thu được 1,165g kết tủa X3

  Xác định cthh của RCln

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Nung 10g hỗn hợp MgCO3, CaCO3, và Al2O3 trong đó Al2O3 chiếm 10% về khối lượng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,688g chất rắn. Khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được m gam kết tủa A.

      a) Tính khối lượng mỗi muối cacbonat trong hỗn hợp

      b) Tính khối lượng chất kết tủa tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Nung 10g hỗn hợp MgCO3, CaCO3, và Al2O3 trong đó Al2O3 chiếm 10% về khối lượng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,688g chất rắn. Khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được m gam kết tủa A.

      a) Tính khối lượng mỗi muối cacbonat trong hỗn hợp

      b) Tính khối lượng chất kết tủa tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Nhỏ từ từ từng giọt cho dlđến hết 200 ml dd KHCO3 0,2M, K2CO0,5M vào 120 ml dd HCl 1M và khuấy đều thu được V lít COthóat ra ( đktc) và ddX. Thêm 100 ml dd KOH 0,15 M, CaCl2 0,6M vào dd X,thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tíng giá trị của V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Nhỏ từ từ 350 ml dd HCl 1M vào 100 ml dd KOH  2M và Na2CO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng xảy thu được V lít khí ( đktc). Tính giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Cho 0,53g muối cacbonat hóa trị I tác dụng vừa hết với dung dịch HCl 3,65% thấy thoát ra 1,12ml khí (đktc) và thu được dung dịch A.

  a. Xác định CTHH của muối cacbonat.

  b. Tính nồng độ phần trăm dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Có phương trình hóa học sau:

  CaCO3  CaO + CO2

  a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2 g CaO ?

  b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?

  c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?

  d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2 ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là

  A. 0,05 mol.                                         B. 0,06 mol.

  C. 0,07 mol.                                         D. 0,08 mol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Câu 8: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều thu được V lít khí ( đktc ) và dd X. Khi cho nước vôi vào dd X thấy xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

  A. V = 22,4. ( a – b )           B. V= 11,2.( a – b )          C. V= 22,4. (a + b )       D. V = 11,2 . ( a + b )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  caco3+hcl+hclo có thể phản ứng k nếu phản ứng thì sản phẩm là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  làm thế nào để sản xuất CaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  câu 1 : a) chọn 15,3gam oxit của một kim loại hóa trị II vào nước thu được 200gam dung dịch bazo có nồng độ 8,55% . Xác định công thức phân tử của oxit .

             b) một số loại đá vôi chứa 80 5 CaCO3 . Nếu nung một tấn loại đá vôi này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống . Biết hiệu suất cả quá trình thực hiện là 85%

  Cho Fe =56 ; O =16 ; H =1 ;S =32 ; C =12 ;  Cu =64 ; Ca = 40 ; Ba =137 ; Mg =24 ;Zn =65

  câu 2 : cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SOloãng dư thu được 2.24 lít khí duy nhất 9 (đo ở dktc) . Xác định m và khối lượng mối thu được sau pản ứng . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn .

                                                                                                                                                                                                                   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hòa tan 20g hỗn hợp 2M CO3 kim loại hóa trị I và II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 4,48 lít CO2 đktc.Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF