YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2    

B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O    

D. 1,50 g NH4Cl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.3

Chọn D

A. 6.1023 phân tử H2 = 1 mol H2 ⇒ mH = 1.2 = 2g

B. 3.1023 phân tử H2O = 0,5 mol H2O ⇒ nH = 2.nH2O = 2. 0,5 = 1 mol ⇒ mH = 1.1 = 1g

C. 0,6 g CH4 ⇒ nCH4 = 0,6 : 16 = 0,0375 mol ⇒ nH = 4.nCH4 = 0,0375 .4 = 0,15 mol ⇒ mH = 1. 0,15 = 0,15 g

D. 1,5g NH4Cl ⇒ nNH4Cl = 1,5 : 53,5 = 0,028 mol ⇒ nH = 4.nNH4Cl = 4. 0,028 = 0,112 mol ⇒ mH = 1. 0,112 = 0,112 g

Vậy trong NH4Cl khối lượng hidro có ít nhất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON