ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 22 về Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. CH3-CH2-CH3
  • B.
  • C. CH3CH2CH3
  • D.
  • A. C2H6
  • B. c2h6O
  • C. c2h5oh
  • D. c2h5nh2
   
   
  • A. C3H6
  • B. C2H4
  • C. C6H6
  • D. C4H10
  • A. Theo đúng hóa trị.
  • B. Theo một thứ tự nhất định.
  • C. Theo đúng số oxi hóa
  • D. Theo đúng hóa trị và một thứ tự nhất định.
  • A. 10 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • B. 10 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)
  • C. 12 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • D. 12 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)
  • A. HCHO và CH3CHO
  • B. CH3OH và C2H5OH
  • C. C2H4 và C3H6 
  • D. CH4 và C2H6
  • A. Các chất có phân tử khối bằng nhau là đồng phân của nhau
  • B. Trong phân tử vinyl axetilen có 3 liên kết pi và 7 liên kết xích ma
  • C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả hai tên: tên thường và tên quốc tế
  • D. Nhiệt độ sôi chỉ phụ thuộc vào phân tử khối của các chất
  • A. Đồng phân mạch cacbon
  • B. Đồng phân vị trí liên kết bội
  • C. Đồng phân loại nhóm chức
  • D. Đồng phân vị trí nhóm chức
 • Câu 9:

  Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết có liên kết đơn ?

  • A. C2H4  
  • B. C2H2   
  • C. C6H6   
  • D. C2H6.
 • Câu 10:

  Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

  • A.

   CH3OH, CH3OCH3   

  • B.

   CH3OCH3, CH3CHO.

  • C. CH3OH, C2H5OH   
  • D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.
 • Câu 11:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 12:

  Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

  • A. C3H7Cl  
  • B. C3H8 
  • C. C3H9N   
  • D. C3H8O.
 • Câu 13:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 14:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 15:

  Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?

  • A. C2H4   
  • B. C2H2   
  • C. CH4    
  • D. CH3OH
 • Câu 16:

  Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

  • A.

   C2H5OH, CH3OCH3   

  • B.

   CH3OCH3, CH3CHO.

  • C. CH3OH, C2H5OH   
  • D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH
 

 

 

YOMEDIA
1=>1