ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
 • Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết xích ma (\(\sigma\)), phân tử anken có chứa 1 liên kết pi (\(\pi\)) kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng.
 • Ví dụ:

C2H4 + H2 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ Ni \ }\) C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

 • Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Phương

  đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol 1 anken A thu được 4,48 lít Co2 ở đktc

  a) xác định CTPT của anken

  b) viết các đồng phân của A và gọi tên thay thế

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Chí

  11:  Anken hoạt động hóa học hơn ankan là vì :

  A. anken có liên kết  kém bền         B. anken dễ tham gia phản ứng cộng

  C. anken dễ tham gia phản ứng trùng hợp    D. ankan và anken đều có tính no. 

  12: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

  A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.    B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

  C. Phản ứng trùng hợp của anken.            D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

  13: Khi cho But -1-en  phản ứng với dd HBr  thì tạo sản phẩm chính là

  A.    CH3-CH2-CHBr-CH2Br                    B. CH3-CH2-CHBr-CH3 

  C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br                        D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

  14: Anken nào sau đây khi phản ứng với nước (có axit làm xúc tác) cho một sản phẩm ancol duy nhất ?

  A. CH2=C(CH3)2    B. CH3-CH=CH-CH3    C. CH2=CH-CH2-CH3        D. CH2=CH-CH3 

  15: Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Tên của X là?

  A. But-1en.        B. But-2-en.        C. 2-metylpropen.        D. isobuten.

  16: Bằng phương pháp nào để tách được metan có lẫn propen  ? 

  A.Cho qua dung dịch nước brom.      B.Cho phản ứng trùng hợp.  

  C.Cho phản ứng với H2          D.Cho phản ứng với HCl.  

  17: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt các cặp chất nào sau đây ?

  A.Xiclopropan và etilen        B.Propilen và etilen 

  C.Propan và etilen            D.Metan và xiclo hexan

  18: Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu dd nước brom?

  A. CH4& C2H4.    B. C2H6& C3H6.        C. CH4, C3H8        D. C2H4& C3H6.    

  19: Trùng hợp propen, sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

  A. (-CH2- CH2 -CH2-)n     B. (-CH3-CH2-CH2-)n     C. (-CH(CH3)-CH2-)n         D. (-CH3-CH3-)n 

  20: Trùng hợp but-2-en , sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

  A. (-CH2- CH2 -CH2-CH2)n    B. (-CH3-CH-CH-CH3-)n     C. (-CH(CH3)-CH(CH3)-)n     D. (-CH(CH3)2-CH2-)n 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Duy Phước

  Câu 1: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH3- CH2- CH2-CH=CH2 *

  1 điểm

  pent-1-en

  pent-4-en

  pent-2-en

  but-1-en

  Câu 2: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH2 = C = CH – CH2 – CH3 *

  1 điểm

  penta- 1,3-đien

  penta- 1,2-đien

  penta- 1,2-en

  pent- 1,2-đien

  Câu 3: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH3 – CH= CH– CH3 *

  1 điểm

  buta-2-en

  but-3-en

  but-2-en

  but-2-in

  Câu 4: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH2= CH-CH=CH2 *

  1 điểm

  buta-1,4-đien

  buta-1,3-đien

  but-1,3-đien

  but-1,3-en

  Câu 5: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  2

  1

  3

  4

  Câu 6: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  2

  1

  3

  4

  Câu 7: Ankin C5H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  1

  2

  3

  4

  Câu 8: Ankanđien nào sau đây là ankađien liên hợp? *

  1 điểm

  CH2= C=CH-CH3

  CH2=CH-CH=CH2

  CH2=CH-CH2-CH3

  CH2=CH-CH2-CH=CH2

  Câu 9: Ankin có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 10:Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  but- 2-in

  but-1-in

  but-3-in

  propin

  Câu 11: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  3-metyl but-1-in

  2-metyl but-1-in

  3-metyl but 2-in

  but-2-in

  Câu 12: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  2- metyl but-2-en

  2- metyl but-1-en

  metyl but-2-en

  etyl but-2-en

  Câu 13: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  2- metyl buta-1,2-đien

  3- metyl buta 1,2- đien

  2- metyl buta- 1,3-đien

  butađien

  Câu 14: Anken có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 15: Ankađien có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 16: Tên gọi thông thường của chất sau đây là *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  butađien

  alen

  isopren

  vinyl

  Câu 17: Ankin nào sau đây được gọi là ank-1-in? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 18: Tên gọi thông thường của CH2=CH2 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Câu 19: Tên gọi thông thường của C2H2 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Câu 20:Tên gọi thông thường của C3H6 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Mai Mai

  Câu 1: viết CTCt của anken có tên gọi sau      
  a, butilen,2-metylbut-2-en, pent-1-en, 2,3-đimetylpent-2-en.    
  b, propilen, hex-1-en, etilen, 2-metylpent-1-en,iso-butilen.  
   

                      

   

   

   


   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Minh Thắng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  a) Bao nhiêu lít khí oxi ?

  b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích khí oxi ?

  c) Tính khối lượng và thể tích của nước thu được (biết d = 1g/ml)

  Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lam Van

  A.HCOO−C≡CH

  B.HCOOCH2CHO

  C.CH2=CH−O−COOH

  D.HOCH2CH=CHCHO

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1