YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để:

a) Phân biệt metan và etilen.

b) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.

c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

a) Dùng dung dịch brom để nhận biết etilen.

CH2=CH2 + Br2           →   BrCH- CH2Br

              (Màu nâu đỏ)    1,2-đibrometan

                                      (Không màu)

→ Anken làm mất màu của dung dịch brom → Phản ứng này dùng để nhận biết anken.

Ankan không làm mất màu dung dịch Brom nên metan sẽ không có hiện tượng gì khi sục vào dung dịch nước brom.

b) Dùng dung dịch brom để giữ etilen.

Tương tự như câu a, etilen phản ứng với dung dịch nước brom và bị giữ lại trong dung dịch, khí metan tinh khiết thoát ra và ta thu khí vào bình chứa khí.

c) hexan và hex - 1- en gồm 1 ankan và 1 anken nên ta cũng sử dụng dung dịch nước brom để nhận biết

(Hex-1-en)

Hexan không phản ứng với dung dịch Brom.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Chí

  11:  Anken hoạt động hóa học hơn ankan là vì :

  A. anken có liên kết  kém bền         B. anken dễ tham gia phản ứng cộng

  C. anken dễ tham gia phản ứng trùng hợp    D. ankan và anken đều có tính no. 

  12: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

  A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.    B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

  C. Phản ứng trùng hợp của anken.            D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

  13: Khi cho But -1-en  phản ứng với dd HBr  thì tạo sản phẩm chính là

  A.    CH3-CH2-CHBr-CH2Br                    B. CH3-CH2-CHBr-CH3 

  C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br                        D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

  14: Anken nào sau đây khi phản ứng với nước (có axit làm xúc tác) cho một sản phẩm ancol duy nhất ?

  A. CH2=C(CH3)2    B. CH3-CH=CH-CH3    C. CH2=CH-CH2-CH3        D. CH2=CH-CH3 

  15: Hợp chất X mạch hở có CTPT C4H8 khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Tên của X là?

  A. But-1en.        B. But-2-en.        C. 2-metylpropen.        D. isobuten.

  16: Bằng phương pháp nào để tách được metan có lẫn propen  ? 

  A.Cho qua dung dịch nước brom.      B.Cho phản ứng trùng hợp.  

  C.Cho phản ứng với H2          D.Cho phản ứng với HCl.  

  17: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt các cặp chất nào sau đây ?

  A.Xiclopropan và etilen        B.Propilen và etilen 

  C.Propan và etilen            D.Metan và xiclo hexan

  18: Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu dd nước brom?

  A. CH4& C2H4.    B. C2H6& C3H6.        C. CH4, C3H8        D. C2H4& C3H6.    

  19: Trùng hợp propen, sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

  A. (-CH2- CH2 -CH2-)n     B. (-CH3-CH2-CH2-)n     C. (-CH(CH3)-CH2-)n         D. (-CH3-CH3-)n 

  20: Trùng hợp but-2-en , sản phẩm polime thu được có cấu tạo là?

  A. (-CH2- CH2 -CH2-CH2)n    B. (-CH3-CH-CH-CH3-)n     C. (-CH(CH3)-CH(CH3)-)n     D. (-CH(CH3)2-CH2-)n 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Duy Phước

  Câu 1: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH3- CH2- CH2-CH=CH2 *

  1 điểm

  pent-1-en

  pent-4-en

  pent-2-en

  but-1-en

  Câu 2: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH2 = C = CH – CH2 – CH3 *

  1 điểm

  penta- 1,3-đien

  penta- 1,2-đien

  penta- 1,2-en

  pent- 1,2-đien

  Câu 3: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH3 – CH= CH– CH3 *

  1 điểm

  buta-2-en

  but-3-en

  but-2-en

  but-2-in

  Câu 4: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau:CH2= CH-CH=CH2 *

  1 điểm

  buta-1,4-đien

  buta-1,3-đien

  but-1,3-đien

  but-1,3-en

  Câu 5: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  2

  1

  3

  4

  Câu 6: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  2

  1

  3

  4

  Câu 7: Ankin C5H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? *

  1 điểm

  1

  2

  3

  4

  Câu 8: Ankanđien nào sau đây là ankađien liên hợp? *

  1 điểm

  CH2= C=CH-CH3

  CH2=CH-CH=CH2

  CH2=CH-CH2-CH3

  CH2=CH-CH2-CH=CH2

  Câu 9: Ankin có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 10:Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  but- 2-in

  but-1-in

  but-3-in

  propin

  Câu 11: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  3-metyl but-1-in

  2-metyl but-1-in

  3-metyl but 2-in

  but-2-in

  Câu 12: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  2- metyl but-2-en

  2- metyl but-1-en

  metyl but-2-en

  etyl but-2-en

  Câu 13: Tên gọi nào sau đây phù hợp với công thức cấu tạo sau: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  2- metyl buta-1,2-đien

  3- metyl buta 1,2- đien

  2- metyl buta- 1,3-đien

  butađien

  Câu 14: Anken có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 15: Ankađien có công thức tổng quát nào sau đây? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 16: Tên gọi thông thường của chất sau đây là *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  butađien

  alen

  isopren

  vinyl

  Câu 17: Ankin nào sau đây được gọi là ank-1-in? *

  1 điểm

  Tùy chọn 1

  Tùy chọn 2

  Tùy chọn 3

  Tùy chọn 4

  Câu 18: Tên gọi thông thường của CH2=CH2 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Câu 19: Tên gọi thông thường của C2H2 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Câu 20:Tên gọi thông thường của C3H6 là *

  1 điểm

  propen

  etilen

  propilen

  axetilen

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vũ Mai Mai

  Câu 1: viết CTCt của anken có tên gọi sau      
  a, butilen,2-metylbut-2-en, pent-1-en, 2,3-đimetylpent-2-en.    
  b, propilen, hex-1-en, etilen, 2-metylpent-1-en,iso-butilen.  
   

                      

   

   

   


   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Minh Thắng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  a) Bao nhiêu lít khí oxi ?

  b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích khí oxi ?

  c) Tính khối lượng và thể tích của nước thu được (biết d = 1g/ml)

  Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lam Van

  A.HCOO−C≡CH

  B.HCOOCH2CHO

  C.CH2=CH−O−COOH

  D.HOCH2CH=CHCHO

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.3 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.4 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.5 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.6 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.7 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.10 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.11 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.12 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.13 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.14 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON