Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X

bởi thu trang 10/11/2018

Hòa tan hoàn toàn 3,68 gam một kim loại kiềm A vào 200g nước thì thu được dung dịch X và một lượng khí H2. Nếu cho lượng khí này qua CuO dư ở nhiệt độ cao thì sinh ra 5,12g Cu

a. Xác định tên kim loại A

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X

Câu trả lời (1)

 • 2A+2H2O\(\rightarrow\)2AOH+H2

  H2+CuO\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)Cu+H2O

  \(n_{H_2}=n_{_{ }Cu}=\dfrac{5,12}{64}=0,08mol\)

  \(n_A=2n_{H_2}=2.0,08=0,16mol\)

  A=\(\dfrac{3,68}{0,16}=23\left(Na\right)\)

  \(n_{NaOH}=n_{Na}=0,16mol\rightarrow\)\(m_{NaOH}=0,16.40=6,4gam\)

  \(m_{dd}=3,68+200-0,08.2=203,52gam\)

  C%NaOH=\(\dfrac{6,4.100}{203,52}\approx3,14\%\)

  bởi Trần Trang 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Phan Quân

  1. Khi hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dƣ thu đƣợc 0,672 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đƣợc a gam muối khan. Xác định giá trị a ?

  Bài 2: Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R ứng với công thức RH3 . Oxit cao nhất của nguyên tố đó chứa 74,07 % O về khối lượng. Xác định R ?

  Bài 3 Hoà tan hoàn toàn 4,6g một kim loại kiềm trong dung dịch HCl thu đƣợc 1,321 lit khí (đktc). Xác định tên kim loại kiềm đó ?

  Bài 4: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA tạo với Clo một hợp chất, trong đó nguyên tố R chiếm 36,036% về khối lượng. Tên của nguyên tố R ?

  Bài 5: Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước. Sau phản ứng thu đượcc 560 cm3 khí hiđro (đktc). Tên và chu kì của kim loại ?

  Bài 6: Hoà tan 2,4gam một kim loại trong HCl có dƣ thu đƣợc 2,24lít H2(đkc). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của kim loại trong bảng HTTH ?

 • Choco Choco

  Nguyên tố R ở nhóm IIA trong BTH, trong hợp chất hidroxit % khối lượng của oxi chiếm 43,24%. XĐ ngtố R

 • Nguyễn Thị Lưu

  Trộn 11,7 gam Kali với một lượng dư phi kim ở nhóm VIA. Đun nóng hỗn hợp trong bình kín không có oxi thu được 16,5 gam muối. tên phi kim đó là

 • Lê Minh Trí
  Bài 1 X và Y là 2 nguyên tố cùng chu kì và nằm ở 2 nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn.Biết hạt nhân mỗi nguyên tử của các nguyên tố chứa không quá 35 proton hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn hạt nhân nguyên tử Y là 11 proton. Xác định vị trí của X và Y trong Bảng tuần hoàn ??? Bài 2 Hoà tan hoàn toàn 27,4 g hỗn hợp gồm MHCN3 và M2CO3( M là kim loại kiềm) bằnng 500ml dung dịch HCl 1M thấy thoát ra 6,72 l khí CO2 Để trung hoà axit dư phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M a) Xác định 2 Muối ? b) Tính % m, mỗi muối ? Bài 3 Đốt 3,4 g một khí X thu được 6,4 g SO2 và1,8g H2O. Tìm công thức của X biết khí X nặng gấp 17 lần khí H2. Bài 4 đốt cháy hợp chất X bằng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y chỉ gồm SO2 và CO2 d y/H2 =28,667 dx/không khí <3 . Tìm công thức phân tử của X ? Bài 5 cho 6,9g hỗn hợp gồm Mg và 1 kim loại hoá trị II +dung dịch H2SO4 loãng Thu được 13,44l H2 (đktc) .Xác định kim loại ? Tính % m ?
 • Long lanh

  2 kim loại X và Y liên tiếp trong nhóm 1A tác dụng với hcl dư tạo ra 6,95 g muối và 1,12 lít h2 tìm X và Y

 • hi hi

  Cho 10,6 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với clo dư thu được 31,9 g hỗn hợp muối . Hai kim loại đó là

 • Thụy Mây

  để hòa tan 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại R(chỉ có hóa trị 2) và oxit của nó cần vừ đủ 400ml dung dich HCl 1M. tìm kim loại R

 • Nguyễn Hiền

  cho 10,1g hỗn hợp A gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau tác dụng với H2O thu được 3,36 lít khí(đkc). xác định 2 kim loại kiềm?

 • Mai Rừng

  cho 7,6g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí(đkc).

  a/ xác định 2 kim loại

  b/ tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

 • Bảo Lộc

  cho các nguyên tố Na, Al, Si

  a/ xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại yếu dần

  b/ xếp các hidroxit tương ứng các nguyên tố trên theo chiều tính bazo mạnh dần