YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 59 SGK GDCD 9

Giải bài 3 tr 59 sách GK GDCD LỚP 9

Trong các hình thức thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp?

a) Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ;

b) Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương ;

c) Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương ;

d) Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân địa phương ;

đ) Góp ý cho hoạt động của cán bộ, công chức nhà nước trên báo, đài... ;

e) Kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Các hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d)
  • Các hình thức gián tiếp: (đ), (e)

-- Mod GDCD 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 59 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON