GDCD 9 Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giúp các em tìm hiểu về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt bài

I. Đặt vấn đề

1. Trong thư đồng chí Nông Đức Mạnh có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng của nước ta là gì? 

 • Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh" 
 • Chiến lược kinh tế 10 năm (2001-2010) đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thnahf một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

2. Thanh niên có vai trò, vị trí như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

 • Thanh niên là lực lượng nòng cốt khơi dậy lòng tự hào dân tộc, quyết tâm xóa bỏ tình trang nước nghèo, yếu kém, phát triển thắng lợi trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. 

3. Tại sao Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa là nhiệm vụ vẻ vang, là cơ hội to lớn của thanh niên 

Thanh niên là lực lượng xung kích góp phần vào mục tiêu phấn đấu, của toàn dân tộc, ý nghĩa của cuộc đời mỗi người là tự vươn lên gắn liền với sự phát triển của xã hội. 

4. Em có nhận xét gì khi đọc nội dung bức thư trên

 • Qua bức thư giúp chúng ta thấy được trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, những việc cần làm của thanh niên, học sinh ngày nay. 

II. Nội dung của bài học

1. Khái niệm Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

 • Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng và phát triển nền văn hóa tri thức.

2. Nhiệm vụ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

 • Ứng với công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa thì yếu tố con người và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Vì vậy Đảng và nhà nước ta đã xác định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". 
 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề về mọi mặt (Kinh tế - xã hội - con người) để thực hiện mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh" 

3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

 • Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị. 
 • Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực.
 • Tham gia các hoạt động sản xuất
 • Tham gia các hoạt động chính trị

4. Nhiệm vụ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

 • Ra sức học tập toàn diện 
 • Xác định lý tưởng sống đúng đắn
 • Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủa nhân của đất nước trong thời kì đổi mới.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung sau:

 • Khái niệm, nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Trách nhiệm của Thanh niên ngày nay

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 9 Bài 11 ở cuối bài học và tham gia làm phần Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 11 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng tham khảo Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Được đề xuất cho bạn