YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  • A. Tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội, con người
  • B. Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  • C. Để thực hiện ý tưởng "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" 
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ý nghĩa của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

  + Tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội, con người

  + Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  + Để thực hiện ý tưởng "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12944

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA