YOMEDIA

Hỏi đáp về Anken và ankađien - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 31 Anken và ankađien các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (49 câu):

 • Hãy lập công thức % khối lượng C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • xác định A,B,C,D

               A->B->C

  C3H8->                   C2H4(OH)2

               C->D

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phân biệt ankan, ankin,ankađien, anken, benzensmileysmiley

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit (đktc) hỗn hợp gồm một ankan X và một anken Y có cùng số nguyên tử C thu được 26,4 g CO2. Công thức của X,  Y lần lượt là

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chất hưu cơ X  phản ứng thế với clo khih có ánh sáng khuyeech  tán thu được một sản phẩm duy nhất. Đôt cháy 2,28g X thu được 3,584 lit CO2(đktc) và 3,24g H2O. Tên gọi của X là:

  A. 2,2-đimetylpropan  B. 2,2,3,3-tetrametyloctan  C. 2,2,3,3-tetrametylbutan  D. metan

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 1,5 g hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào V ml dd Ba(OH)2 0,2M( pứ vừa đủ). Sau phản ứng thu dc 7,88 g kết tủa và dd X. Nung nóng X thu dc 5,91 g kết tủa>

  A) tìm công thức phân tử của A

  b) tìm thể tích dd Ba(OH)ban đầu

  c) cho lượng A ở trên td vs khí Clo theo tỉ lệ 1:1(as) giả sử pứ chỉ tạo dẫn xuất monoclo>

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hh gồm C2H4 C2H6 C3H4.đốt cháy hh thu đc sp có tỉ lệ mol 1:1.tính thể tích hh cần dùng để lm mất màu 16g Br2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít C02 (đktc) và 1,440 g H20. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

  1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

  2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,3.

  3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • g

  iải hộ e câu này đi ạ
  1.cho 3,5g 1 anken tác dụng hoàn toàn với kmno4 loãng dư thu được 5,2g sản phẩm hữu cơ tìm công thức của anken
  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44lit hỗn hợp metan,etan,etilen thu được 24,64 lít co2 .mặt khác dẫn hỗn hợp qua dung dịch br thấy bình tăng 8,4g tính % thể tích các khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hỗn hợp X gồm C2H6 C2H4 C2H2 C4H6 . đốt cháy hết hoàn toàn m gam X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 100gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi trong giảm 39,8 gam . giá trị của m là
  A.13.8 B.60.2 C.58.75 D.37.4

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A là hỗn hợp 3 khí metan,etylen,exetilen. Dẫn 5,6l khí hỗn hợp vào bình dựng dung dịch Br dư.Sau phản ứng khối lượng bình tăng 5,4g.Khí bay ra khỏi bình (không phản ứng với dung dịch Br) đem đốt cháy thì thu đc 2,2g CO2. Tính % khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí etilen và propilen thu được 8,96 lít khí CO2 và m gam nước( ở đktc). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí C3H6 và C4H8 rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 9 gam,bình 2 tăng m gam. Tính giá trị m.

  Câu 3: đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp khí propilen và butilen. Toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 35 gam kết tủa và thấy khối lượng bình tăng lên m gam. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu. Tính giá trị m.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 11,2l(dktc) hỗn hợp gồm enta,etilen,axetilen vào dd br2 du thi thay co 48g br2 phản ứng va có 6,72l khí(dktc) thoát ra

  a, viet pthh

  b, tính % the tich va % kluong của mỗi khí co trong hh X

  c, dot cháy hoàn toàn hh X rồi hấp thụ sp cháy vào dd nc vôi trong du thi thu duoc bn g kết tủa.oo

  Bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dẫn 6.72l hỗn hợp gồm mêtan và êtilen đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2.8g Đồng thời có khí thoát ra. Viết phương trình phản ứng sảy ra. Tính % thể tích của 2 khí trong hỗn hợp ban đầu.

  Giúp em giải bài này với

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Để đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau thì cần dùng vừa hết 4,704 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn

  a; tính phần trăm theo khối lượng của mỗi anken trong X ?

  b; Dẫn toàn bộ 5,88 gam hỗn hợp X qua hai dung dịch Br2 25% dư thấy có m gam dung dịch Br2 phản ứng . tìm m ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Metan và khí Etilen là hai hợp chất hữu cơ đều tồn tại ở trang thái khí. Khi cháy trong đều tạo thành khí CO2 và H2O. Tuy nhiên, giữa khí Metan và khí Etilen có sự khác nhau để phân biệt hai khí này, đó là khí Etilen có phản ứng làm mất màu dung dịch brom do trong phân tử có liên kết đôi. Còn đối với metan thì ko phản ứng với dung dịch brom

  Dựa vào đoạn thông tin trên và kiến thức của mình hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các khí được đựng trong từng bình riêng biệt ko nhãn, CO2, CH4, C2H4 Viết phương trình hóa học minh họa

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp gồm 1 ankan và một ankadien tác dụng với 320 gam dung dịch brom 5% thì brom phản ứng vùea đủ, đồng thời bình brom nặng thêm 5.4 gam. Tìm công thức phân tử 2 chất trên biết chúng có cùng số cacbon

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Hỗn hợp X gồm 2 ankan a,b liên tiếp nhau trog dãy đồng đẳng có dx/He=16.6 xác định ctpt và %V của hh

  2.xác định ctct có thể có của các chất sau biêết

  a Tỉ khối hơi của ankandien liên hợp A đối với metan là 4.25

  b. cho 1 ankadien B hấp thụ hoàn toàn vào đ brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 4g và khối lượng brom tham gia phản ứng là32g

  3 Một hh khí gY gồm metan etilen axetilen vs V=11.2 lit

  - cho Y qua dd AgNo3/ Nh3 có dư thể tic khí giảm 0.56l

  -Dot cháy hoàn toàn 1.12lit hỗn hợp dẫn toàn bộ khí C02 thu được qua bình đựng nc vôi trog có dư thu đc 8.25g kết tủa XĐ thành phần %Vcác khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 20 l hh gồm 2 chất CH4, C2H4 đi qua dd Br2. Sau pư thấy có 40g Br2 mất đi. Viết PTHH, tính % về thể tích các chất khí có trong hh ban đầu

  Hihi giúp mk vs nha

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 4,48 lít hh X (đktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dd Br2 0,5M. Sau khi pư hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. CTPT của 2 hidrocacbon là gì?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 4,48 lít hỗn hợp khí gồm Metan và etilen đi qua dung dịch Brom dư, thấy dung dịch nhat màu và còn 2,24 lít khí thoát ra ( các thể tích đo ở đktc ). Công thức tính thanh phần phần trăm của thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mk vs sắp thi Hk2 r

  Nung X gồm 0.2 mol vinylaxetilen và 0.6 mol H2 xt Ni thu đc Y có dY/kk=1. Hỗn hợp Y lm mất màu tối đa m(g) brom trong CCl4. Tính m

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen(đktc) đi chậm qua dung dịch Brom dư.Sau phản ứng khối lượng bình Brom tăng thêm 2,8g.Tính % về thể tích mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 1g hỗn hợp X gồm etan và etylen đi qua dung dịch Br2

  a. Viết pt phản ứng sảy ra

  b. Xác định % về klg của mỗi chất trong hỗn hợp biết rằng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng hết 80g dung dịch Br2 5%

  Mong mn giúp đỡ cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 6,72lit khí etilen và propilen qua dd Br2 thì thấy dd nhạt màu hoàn toàn và khong có khí thoát ra, Khối lượng đ sau pư tăng 9,8g , tính thaafnh phần phần trăm khối luwowjg mõi khí trong hh?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA