AMBIENT
 • Choose the word, phrase or sentence that best completes each unfinished sentence. Questions from 9 to 28:

  Câu hỏi:

  You should _______ more attention to what your teacher explains.

  • A. pay
  • B. get
  • C. make
  • D. set

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>