AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét trong một cơ thể có kiểu gen \(AabbDd\frac{{EG}}{{eg}}\) . Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là: 

  • A. 48 tế bào
  • B. 24 tế bào
  • C. 36 tế bào
  • D. 30 tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>